latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области послова платног система

Одлука о утврђивању битних платних система

 Одлука о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 90/2018

Одлука о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему novo-cir
"Службени гласник РС", бр. 78/2018

Одлукa o садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије
"Службени гласник РС", бр. 57/2015, /исправка 59/2015/

Одлука о ближим условима и начину давања дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о садржају и начину вођења  евиденције платних система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о почетном капиталу и минималном капиталу оператора платног система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015
 
Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над пословањем платних система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о начину одржавања и унапређивања стабилног и сигурног рада платног система и извештавању Народне банке Србије 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о одређивању јединствених идентификационих бројева пружалаца платних услуга 

Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
"Службени гласник РС", бр. 55/2015 и 82/2017 и 69/2018

Одлука о измени и допунама одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 69/2018

Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима  novo-cir
"Службени гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 и 78/2018

Одлука о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима 
"Службени гласник РС", бр. 82/2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
„Службени гласник РС“, бр. 65/2018

Одлука о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 78/2018

Одлукa о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења  novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 65/2018 и 78/2018

Одлукa изменама и допуни Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 78/2018

Одлука о јединственој структури текућих рачуна 
„Службени гласник РС“ бр. 55/2015

Одлука о садржини, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама
„Службени гласник РС“ бр. 69/2018

Правила и упутства из области платног система 

Правила рада RTGS платног система Народне банке Србије

Одлука о изменама Правила рада RTGS платног система Народне банке Србије

Правила рада Клиринг платног система Народне банке Србије

Одлука о измени правила рада клиринг платног система Народне банке Србије

Одлука о измени и допунама правила рада Клиринг платног система Народне банке Србије

Правила рада IPS платног система Народне банке Србије

Одлука о изменама и допунама Правила рада IPS платног система Народне банке Србије

Упутство о издавању, размени и заштити порука у електронском облику у платним системима Народне банке Србије

Упутство о формату и намени електронских порука које се размењују у РТГС и Клиринг платним системима Народне банке Србије

Упутство о измени Упутства о формату и намени електронских порука које се размењују у RTGS и Клиринг платним системима Народне банке Србије

Инструкције  за извршавање директних задужења са рачуна учесника у RTGS платном систему Народне банке Србије

Правила рада међубанкарског клиринг система у девизама

Оперативна правила за клиринг међународних плаћања