Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области заштите корисника

Приговори и притужбе

Одлука о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга 
„Службени гласник РС“, бр. 1/2019

Одлука о поступању даваоца финансијских услуга по приговору корисника финансијских услуга и поступању Народне банке Србије по притужби тих корисника
„Службени гласник РС“, бр. 25/2015

Одлука о поступку по приговору и притужби правног лица 
„Службени гласник РС“, бр. 1/2019

Oдлука о поступању банке по приговору правног лица и поступању Народне банке Србије по притужби тог лица
„Службени гласник РС“, бр. 51/2015

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања 
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга које пружају друштва за управљање добровољним пензијским фондовима
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015


Оглашавање

Одлука о ближим условима оглашавања финансијских услуга
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019


Ефективна каматна стопа

Одлука о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2011 и 62/2018


Кредити индексирани у страној валути

Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути
„Службени гласник РС“, бр. 21/2015 и 51/2015


Упутства о електронском достављању података Народној банци Србије

Упутство о електронском достављању Народној банци Србије података о приговорима корисника

Упутство о електронском достављању Народној банци Србије података банака о писменим приговорима клијената 

Упутство о електронском достављању података о приговору корисника лизинга које давалац лизинга доставља Народној банци Србије