latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем | Народна банка Србије као оператор платних система

Народна банка Србије као оператор платних система

Народна банка Србије је оператор четири платна система:

RTGS НБС систем и Kлиринг НБС систем представљају платне системе за пренос новчаних средстава у динарима.

Учесници у RTGS НБС систему и Kлиринг НБС систему повезани су у јединствену целину, у којој се налози за пренос размењују порукама заснованим на стандарду SWIFT, кроз мрежу Народне банке Србије.

RTGS НБС систем и Kлиринг НБС систем су, на основу одредаба Закона о платним услуга којима се уређује коначност поравнања у битним платном систему и прописима донетим на основу овог закона, утврђени као битни платни системи.

RTGS НБС систем

Рад RTGS НБС система уређен је Правилима рада RTGS платног система Народне банке Србије. RTGS НБС систем (извршавање налога за пренос у реалном времену по бруто принципу) подразумева обраду и поравнање појединачних налога за пренос учесника у најкраћем могућем времену – и то до висине покрића на рачуну. У RTGS НБС систему могу се извршавати сви налози за пренос, с тим што се обавезно извршавају налози за пренос по основу трансфера одобрења и директних задужења чији је појединачни износ 300.000 динара или већи, у складу са Одлуком о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему. Налози за пренос у RTGS НБС систему извршавају се радним данима у периоду од 9.00 до 18.00 часова, што је утврђено Дневним терминским планом рада RTGS НБС система.

У RTGS НБС систему извршавају се следећи налози за пренос:

 1. налози за извршавање платних трансакција с циљем спровођења монетарне политике Народне банке Србије;
 2. налози за извршавање трансфера одобрења којима учесник иницира пренос новчаних средстава, у своје име и за свој рачун, као и ради извршавања платних трансакција својих корисника платних услуга;
 3. налози за извршавање директних задужења учесника;
 4. налози који проистичу из снабдевања банака готовим новцем и преузимања од банака готовог новца, у складу с прописима Народне банке Србије;
 5. налози за поравнање новчаних обавеза, односно потраживања насталих у другим платним системима и системима за поравнање финансијских инструмената између њихових учесника;
 6. други налози за пренос новчаних средстава између рачуна у RTGS НБС систему, у складу с прописима.

Учесници у RTGS НБС систему

 • Народна банка Србије,
 • банка са седиштем у Републици Србији која има дозволу за рад Народне банке Србије, у складу са законом којим се уређују банке, 
 • министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор, 
 • оператор другог платног система, и 
 • оператор система за поравнање финансијских инструмената – Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности или други оператор овог система.

Клиринг НБС систем

Рад Клиринг НБС система уређен је Правилима рада клиринг платног система Народне банке Србије. У Клиринг НБС систему извршавају се налози за пренос по основу трансфера одобрења којима учесник иницира пренос новчаних средстава, у своје име и за свој рачун, као и ради извршавања платних трансакција својих корисника платних услуга. Налозима за пренос у Клиринг НБС систему извршавају се трансфери одобрења у појединачном износу до 300.000 динара.

У Клиринг НБС систему се у поступку нетирања израчунавају мултилатералне нето позиције за поравнање учесника, и то претварањем потраживања и обавеза на основу налога за пренос које учесници у платном систему међусобно достављају или примају у том систему – у једну нето обавезу или једно нето потраживање појединачног учесника у платном систему према свим осталим учесницима у том систему. Израчунате негативне, односно позитивне нето позиције у сваком циклусу нетирања поравнавају се у RTGS НБС систему из новчаних средстава која се резервишу пре почетка циклуса нетирања. Дневним терминским планом рада Клиринг НБС система утврђено је да се нетирање и извршавање налога за пренос у Клиринг НБС систему обавља у три циклуса нетирања сваког радног дана:

ЦИКЛУС НЕТИРАЊА ВРЕМЕ
Први циклус нетирања 10.30 – 11.00
Други циклус нетирања 12.30 – 13.00
Трећи, последњи циклус нетирања 14.45 – 15.00

 Учесници у Клиринг НБС систему

 • Народна банка Србије,
 • банка са седиштем у Републици Србији која има дозволу за рад Народне банке Србије, у складу са законом којим се уређују банке, и
 • министарство надлежно за послове финансија Републике Србије – Управа за трезор.

DinaCard клиринг систем

DinaCard клиринг систем је платни систем Народне банке Србије у коме се обављају послови обраде и нетирања налога за пренос које учесници у том систему достављају на основу платних трансакција које се извршавају коришћењем DinaCard платних картица (клиринг трансакција у DinaCard систему). Поравнање нето позиција обавља се у RTGS НБС систему. Више детаља о DinaCard систему можете наћи на www.dinacard.nbs.rs.

Радно време DinaCard клиринг система

Процес обраде трансакција у DinaCard клиринг систему врши се сваког радног дана.

Радно време DinaCard клиринг система утврђено је Дневним терминским планом:

 • Пријем трансакција од прихватилаца: од претходног клириншког пресека (Д0), до 10.00 часова (клириншки пресек) текућег радног дана (Д1)
 • Обрада доспелих трансакција за клиринг и слање извештаја члановима о нето позицијама (Д1)*: до 12.30 часова
 • Слање налога за поравнање у RTGS НБС систем (Д1): до 15.00 часова
 • Слање извештаја о извршеном клирингу и поравнању (Д1): до 17.00 часова

* Трансакције које пристигну до 10.00 часова биће обрађене тог дана. Трансакције које пристигну после 10.00 часова биће обрађене наредног радног дана.