latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Банкарски систем

Мењачки послови

Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту.

Мењачко пословање регулишу следећи прописи:

  • Закон о девизном пословању
  • Одлука о условима и начину обављања мењачких послова
  • Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

Прелазак надлежности лиценцирања и контроле мењачких послова с Народне банке Србије на Девизни инспекторат

26.12.2011. 

Oд 1. јануара 2012. године издавање овлашћења за обављање мењачких послова и контрола обављања мењачких послова, сагласно одредбама Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, у надлежности је Девизног инспектората, органа управе у саставу Министарства финансија.

Привредни субјекти који су заинтересовани за добијање овлашћења за обављање мењачких послова захтев подносе Девизном инспекторату, уз који прилажу документацију прописану Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова.
 
Обуку за стицање цертификата за обављање мењачких послова организоваће Девизни инспекторат. Пријавe за похађање обуке подносe се у писаној форми поштом на адресу Девизни инспекторат, Београд, Кнеза Милоша бр. 20 или на факс бр. 011/2061613 или електронски на адресу: devizni.inspektorat@devizni.gov.rs. Сва неопходна обавештења у вези с тим могу се добити на телефон 011/2061608.

Поступак и ближе услове за стицање цертификата за обављање мењачких послова, као и јединствени програм обуке, прописује министар надлежан за послове финансија, а ближе услове и начин вршења контроле мењачких послова Влада РС.
 
Правна лица и предузетници којима је овлашћење, односно решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова издато до 31. децембра 2011. године, настављају да раде на основу тог овлашћења, односно решења.

Поступке издавања овлашћења за обављање мењачких послова, као и послове контроле мењачких послова које је започела Народна банка Србије, а који не буду окончани до 31. децембра 2011. године, окончаће Девизни инспекторат у складу са измена и допунама Закона о девизном пословању и под условима из поменуте одлуке.

Сектор за контролу пословања банака

Сазнајте више...
Центар за мењачке послове НОВО
Процедура у случају привременог престанка рада на једном или више благајничких, односно мењачких места
Откупљена и продата ефектива
Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака