latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг

Надзор финансијског лизинга

Законом о финансијском лизингу Народна банка Србије је одређена као институција која издаје и одузима дозволе за обављање послова финансијског лизинга; даје сагласност за стицање удела/акција у даваоцима финансијског лизига,  сагласност на именовање органа управљања давалаца финансијског лизинга, као и друге сагласности, сагласно Закону о финансијском лизингу.

Народној банци Србије је Законом о финансијском лизингу поверено вршење надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга, како посредног, тако и непосредног. Народна банка Србије   изриче  мере против  давалаца  финансијског лизинга у случајевима када се надзором  утврде незаконитости и неправилности у њиховом пословању.  Због учињених незаконитости и неправилности у пословању,  даваоцима финансијског лизинга и/или  члановима органа управљања тих давалаца финансијског лизинга могу бити изречене и новчане казне прописане Законом о финансијском лизингу. О мери, односно о новчаној казни  Народна банка Србије одлучује решењем.

Посредан надзор давалаца финансијског лизинга врши се увидом у извештаје, другу документацију и податке које давалац лизинга доставља Народној банци Србије сагласно прописима или на захтев Народне банке Србије, као и податке којима Народна банка Србије располаже.

Непосредан надзор Народна банка врши увидом у пословне књиге и документацију даваоца лизинга, као и другу документацију.

Народна банка Србије доноси и подзаконске акте којима ближе уређује пословање давалаца финансијског лизинга, на основу овлашћења  прописаних  Законом о финансијском лизингу,  Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Законом о заштити корисника финансијских услуга, Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, односно  Законом о рачуноводству.

Основни циљеви надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга су:

  • јачање поверења јавности у финансијски сектор и лизинг,
  • обезбеђивање транспарентности финансијског тржишта,
  • развој финансијског тржишта заснован на фер конкуренцији,
  • заштита и едукација прималаца лизинга,
  • ефикасно спровођење консолидоване супервизије учесника у финансијском сектору.

Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
2019-01-24 15:56:55.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за друго тромесечје 2018. године
2018-10-18 13:22:43.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за друго тромесечје 2018. године
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2018. годину
2018-10-01 10:49:09.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Национална Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма
2018-08-20 11:03:51.0 Национална Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
2018-07-27 08:36:40.0 Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2018. године
Погледајте...
Шта је финансијски лизинг
Прописи
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма