latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за децембарски испитни рок
2016-10-18 10:10:03.0 Стручни испит за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, биће одржан у периоду од 12. - 16. децембра 2016. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд. ..
 
Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2016. године
2016-09-21 14:04:54.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за друго тромесечје 2016. године
Стрес-тест осигурања у Србији
2016-09-16 13:18:44.0 Народна банка Србије је, у складу са својом функцијом супервизора сектора осигурања...
 
Упитник о информационом систему финансијске институције за 2016. годину
2016-09-13 12:57:38.0 Упитник о информационом систему финансијске институције намењен је...
 
Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2016. године
2016-08-26 14:35:57.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за прво тромесечје 2016. године
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора