latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-23 10:29:10.0

Усвојени прописи којима су уведени Базел III стандарди у Републици Србији

Ради реализације Стратегије за увођење стандарда Базел III у Републици Србији из децембра 2013. године, Извршни одбор Народне банке Србије je на седници одржаној 15. децембра 2016. године усвојио следеће одлуке, које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 103/16 од 22. децембра 2016. године:

  • Одлука о адекватности капитала банке,
  • Одлука о објављивању података и информација банке,
  • Одлука о извештавању о адекватности капитала банке,
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака,
  • Одлука о управљању ризиком ликвидности банке,
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке.

Поред усклађивања с релевантним правним актима ЕУ у области банкарства, основни циљеви усвајања ових прописа су повећање отпорности банкарског сектора повећањем квалитета капитала и увођењем заштитних слојева капитала, боље праћење и контрола изложености банке ризику ликвидности, даље јачање тржишне дисциплине и транспарентности пословања банака у Републици Србији објављивањем свих релевантних информација о пословању банке, као и прилагођавање извештајног система новим регулаторним решењима.

Усвајање ових прописа одражава стратешко опредељење Народне банке Србије да континуирано унапређује правни оквир у складу с међународним стандардима и прописима Европске уније, уз уважавање специфичности домаћих прописа и тржишта на начин који обезбеђује очување и јачање стабилности банкарског и финансијског система у целини.

Народна банка Србије захваљује свим лицима која су учествовали у јавној расправи о новом правном оквиру у области пословања банaка и истиче да нови прописи ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењују се од 30. јуна 2017. године, као и да су банке  дужне да до 20. априла 2017. године доставе извештаје прописане Одлуком о извештавању о адекватности капитала банке и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака ради провере њихове способности за достављање извештаја у складу са одредбама ових прописа.

Сектор за контролу пословања банака