latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-22 09:55:40.0

Обавештење о изменама и допунама подзаконских аката у делатности осигурања која се односе на стицање звања овлашћеног посредника или овлашћеног заступника у осигурању и професионално усавршавање тих лица, као и на вођење регистара о тим лицима

Народна банка Србије, ради квалитетног обављања послова у делатности осигурања, улаже своје напоре ка стварању услова да се на модернији, ефективнији и приступачнији начин уреди професионално усавршавање дистрибутера у осигурању у Републици Србији и постигне већа правна сигурност у овој области.
С тим циљем, Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 14. фебруара 2017. усвојио измене и допуне два подзаконска акта, и то Одлуку о изменама и допунама Одлукe о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању („Службени гласник РС“, бр. 11/2017), која ступа на снагу 25. фебруара 2017. године, и Одлуку о изменама и допунама Одлукe о садржини и начину вођења регистара података о друштвима за осигурање/реосигурање и другим субјектима надзора у делатности осигурања („Службени гласник РС“, бр. 11/2017), која ступа на снагу 15. марта 2017. године. 
Најзначајнији очекивани ефекти измена и допуна наведених прописа су следећи: 

  • у складу с новом Директивом ЕУ о дистрибуцији осигурања, упоредном праксом и европским стандардима у овој области, модернизована је област која регулише стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању; 
  • јасно је утврђена обавеза континуиране едукације овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању као услов за обављање наведених послова, односно уведене су одговарајуће последице за лица која ту обавезу не изврше; 
  • јавним регистром података који ће бити успостављен до 15. марта биће раздвојена активна и пасивна овлашћена лица у својству посредника или заступника у осигурању, односно биће јасно видљиво ко може да обавља ове послове, а ко не.

Такође, у вези с наведеним изменама, као и ради додатне правне сигурности корисника услуга у делатности осигурања, као једног од најважнијих задатака Народне банке Србије, позивамо свa заинтересована лица да редовно врше претрагу и увид у јавни регистар тржишних учесника, односно да послове закључују само с лицима која су у том регистру наведена као активна, односно која испуњавају прописане услове и која могу обављати послове овлашћеног посредника или овлашћеног заступника у осигурању.

Народна банка Србије ће у одговарајућем одељку своје интернет презентације у наредном периоду објавити детаље о начину одржавања обуке и полагању испита, тако ће сва лица која имају или желе да стекну наведена звања моћи да добију све неопходне информације.

Кабинет гувернера