latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-12 16:04:35.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у марту

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају марта износиле 9.730,3 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 208 одсто и шест месеци увоза робе и услуга. Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају марта су износиле 8.031,0 милионa евра. Бруто девизне резерве су у марту смањене за 29,1 милион евра, а нето девизне резерве за 15,0 милиона евра у односу на крај претходног месеца.
Благо смањење девизних резерви у марту је у највећој мери резултат неповољних тржишних ефеката (пре свега неповољних промена међувалутних односа) на међународним тржиштима, док je девизни прилив био већи од девизног одлива за 19,0 милиона евра.

У структури прилива, најзначајније ставке се односе на већу продају од доспећа девизних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, приливе по основу управљања девизним резервама и по другим основима у нето износу од укупно 151,7 милиона евра, што је у значајној мери надоместило одливе по основу већег износа отплате од коришћења девизних кредита, нето одлива с рачуна девизне обавезне резерве банака, интервенција продајом девиза на међубанкарском девизном тржишту и по осталим основима (укупно 132,7 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у марту је износио 429 милиона евра и био је за 117,4 милиона већи него у претходном месецу. У првом тромесечју ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.113,4 милиона евра.

Током марта вредност динара је била готово непромењена у односу на евро, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту продајом 15 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера