latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-05-15 14:44:33.0

Извештај о сектору осигурања приказује позитивне ефекте примене нових прописа

Народна банка Србије објавила је Извештај о сектору осигурања за 2016. годину, који обухвата податке о финансијском стању и стабилности тржишта, али и супервизијским активностима и њиховим ефектима. У току 2016. године окончан је обиман и комплексан посао усклађивања пословања свих тржишних учесника са Законом о осигурању донетим крајем 2014. године, као и подзаконским актима тог закона донетим у првој половини 2015. године. Може се оценити да је жељени резултат стварања модернизованог, стабилног и потребама грађана наклоњенијег тржишта осигурања у потпуности остварен.

Поступак усклађивања с новим регулаторним оквиром захтевао је од друштава за осигурање и реосигурање темељне реформе интерне организације, начина рада, односа према клијентима, али и задовољавање читавог низа квантитативних критеријума у финансијском пословању. Тржиште осигурања је данас добро капитализовано, са изграђеним квалитетним механизмима управљања ризицима, ликвидно, солвентно и профитабилно, а испуњава и све појединачне стандарде које су прописи утврдили, следећи најбољу европску праксу.

Народна банка Србије развила је и нове механизме надзора осигурања, који су оријентисани на однос с клијентима у најширем смислу речи. Право предуговорног информисања, које су утврдили нови прописи, омогућава сваком потенцијалном клијенту да пре закључења уговора о осигурању сагледа све елементе од значаја за доношење такве одлуке. Намера Народне банке Србије јесте да се ова обавеза друштава за осигурање доследно спроводи и континуирано унапређује, посебно када су у питању колективна осигурања и слични облици у којима не постоји директан контакт са осигураним лицем. Интерне процедуре и механизме за решавање одштетних захтева друштва за осигурање доводе на више нивое, а супервизор своје активности усмерава и на основу података о броју и учесталости приговора које клијенти упућују самим друштвима. Иако супервизија осигурања не решава појединачне приговоре, већ то може да чини само функција заштите корисника, описана супервизијска деловања најбоља су превенција и гаранција већег квалитета услуга осигурања. Поред тога, радили смо и на креирању механизама за подизање нивоа компетенција и континуирану едукацију лица која обављају послове посредовања и заступања у осигурању, као и на транспарентности информација, захваљујући којој се данас, путем јавних регистара Народне банке Србије, могу добити све жељене информације о учесницима на тржишту осигурања.

Друштвено одговорна супервизија осигурања, какву смо изградили, све своје активности прожима једним основним циљем – да њени резултати буду видљиви у различитим аспектима свакодневног живота људи. Такви резултати су остварени најпре на пољу добровољности и сврсисходности осигурања, коју смо постигли елиминисањем појава као што су наплата осигурања уз аутобуске карте или принудно додавање ставке осигурања на рачуне комуналних услуга. Право избора клијента остаје неприкосновено, а дужност учесника на страни понуде и даље ће бити да обезбеде лако разумљиве услуге осигурања, прилагођене потребама грађана и привредних субјеката, односно пуно остваривање права по основу осигурања од стране осигураника, корисника осигурања и трећих оштећених лица. Народна банка Србије наставиће да води надзор над обављањем делатности осигурања овако дефинисаним правцем и у будућем периоду.

Кабинет гувернера