latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-05-15 16:19:38.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у априлу

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају априла износиле 9.409,4 милиона евра, чиме се обезбеђује висока покривеност новчане масе М1 од 200 одсто и шест месеци увоза робе и услуга (двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама).

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају априла су износиле 7.721,0 милионa евра. Бруто девизне резерве у априлу су смањене за 321,0 милионa евра, а нето девизне резерве за 310,0 милиона евра у односу на крај претходног месеца.

Смањење девизних резерви у априлу је у целини резултат нето раздужења државе по основу кредита (332,5 милиона евра), односно редовног сервисирања обавеза Републике Србије према инокредиторима.

С друге стране, прилив у девизне резерве по основу продаје девизних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, донација и по другим основима у укупном износу од 104,4 милиона евра биo je више него довољaн да покриje одлив по основу свих осталих фактора (неповољне промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту, измирење текућих обавеза и остало) у укупном износу од 92,9 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у априлу је износио 457,6 милиона евра и био је за 28,5 милиона већи него у претходном месецу. У прва четири месеца ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.571 милион евра.

У априлу је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,6%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 40 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера