latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-07 10:47:27.0

Одлука о садржају, роковима и начину достављања извештаја о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком

Народна банка Србије донела је нову Одлуку о садржају, роковима и начину достављања извештаја о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком („Службени гласник РС”, бр. 55/2017), која ступа на снагу 5. јуна 2017. године.

Одлука је донета на основу Закона o прoцeнитeљимa врeднoсти нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник РС”, бр. 108/16), којим је утврђено да лиценцирани проценитељи могу остварити увид у базу података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке и кредитима обезбеђеним хипотеком коју води Народна банка Србије и усклађена је с почетком његове примене. С тим у вези, Одлуком коју је донела Народнa банка Србије прописано је да лиценцирани проценитељи могу остварити увид у поменуту базу електронским путем, на основу захтева упућеног Народној банци Србије.

Приступ лиценцираних проценитеља бази података о проценама вредности непокретности омогућиће коришћење података о проценама вредности непокретности које су предмет хипотеке као једног од извора информација за квалитетнију процену вредности непокретности. На тај начин даје се допринос смањењу ризика настанка нових проблематичних кредита, као и развоју тржишта проблематичних кредита који су обезбеђени непокретностима.

Остала решења садржана у ранијој одлуци којом је регулисана база података о проценама вредности непокретности, која се односе на обавезу банака да достављају месечне извештаје Народној банци Србије и на приступ банака бази, јесу задржана.

Кабинет гувернера