latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-13 12:17:52.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у мају

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају маја износиле 9.492,2 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 197 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга (готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама). Бруто девизне резерве у мају су повећане за 82,8 милиона евра у односу на крај претходног месеца.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају маја су износиле 7.800,0 милиона евра, што је за 79,0 милиона евра више него на крају априла.

У највећој мери девизне резерве су повећане активношћу Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (прилив од 145,0 милиона евра по основу интервенција куповином девиза). То је било више него довољно да покрије нето одливе настале по основу промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту (110,1 милион евра) и нето раздужења државе по основу кредита и хартија од вредности (13,6 милиона евра). Остали нето приливи по основу управљања девизним резервама, донација и другим основима у износу од 61,5 милиона евра додатно су допринели расту девизних резерви.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у мају износио је 366,2 милиона евра и био је за 91,4 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих пет месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.937,2 милиона евра.

У мају је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,4%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 120,0 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера