latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-01 09:46:26.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у трећем тромесечју 2017. износио је 2,1%, што је непромењено у односу на прелиминарну процену. Реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у првом и другом тромесечју коригован је навише и износи 1,1% и 1,4%, респективно.

Индустријска производња је у октобру, у односу на исти месец претходне године, била виша за 4,4%. Посматрано према структури укупне индустрије, у односу на исти месец претходне године, прерађивачка индустрија бележи раст од 6,1%, сектор рударства раст од 7,9%, док је у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром исказан пад од 3,4%. У периоду јануар–октобар, у односу на исти период претходне године, укупна индустријска производња је порасла за 3,5%.

Прерађивачка индустрија је у периоду јануар–октобар, у односу на исти период претходне године, порасла за 6,8%, при чему је у оквиру прерађивачке, посматрано према учешћу у индустрији, раст забележен у преко 90% области. Најзначајнији позитиван допринос потекао је од производње машина и опреме, производа од гуме и пластике, хемијских, фармацеутских и металних производа, електричне опреме, производње основних метала и деривата нафте.

Међугодишње посматрано, промет робе у трговини на мало је у периоду јануар–октобар, у односу на исти период претходне године, реално порастао за 3,9%.

У периоду јануар–октобар, остварен је међугодишњи раст робног извоза од 13,5% и увоза од 13,9%.
Према Анкети о радној снази, стопа незапослености је у трећем тромесечју 2017. износила 12,9%, што представља смањење од 0,9 процентних поена у односу на исто тромесечје претходне године. У истом периоду, стопа запослености је повећана за 1,4 процентна поена и износила је 48,2%.

Кабинет гувернера