latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-03-13 12:47:19.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару

Девизне резерве Народне банке Србије на крају фебруара износиле су 9.791,0 милионa евра, што је за 143,3 милиона евра више него на крају јануара. Тиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 186 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, и скоро je двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) износиле су на крају фебруaра 7.986,0 милиона евра, што је за 72,0 милионa евра више него на крају јануара.

Повећање бруто девизних резерви (143,3 милиона евра) у највећој мери је резултат прилива по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту – куповином девиза (105,0 милиона евра), чиме се повећава отпорност домаћег система на евентуалне будуће потресе из међународног окружења. Позитиван нето утицај тржишних фактора (46,9 милиона евра), пре свега промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту, као и приливи по основу девизне обавезне резерве банака (67,5 милиона евра, који су резултат уобичајеног управљања девизном ликвидношћу од стране пословних банака унутар обрачунског периода) и нето приливи по основу – донација, управљања девизним резервама и другим основима (укупно 4,5 милиона евра) – били су више него довољни да надоместе одливе по основу нето раздужења државе по девизним кредитима и девизним хартијама од вредности (укупно 80,6 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 551,0 милиона евра и био је за 331,8 милиона мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.433,8 милиона евра.

У фебруару је забележена номинална aпрецијација динара према евру од 0,6%, а Народна банка Србије је у том месецу, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса, интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 180 милиона евра.

Кабинет гувернера