latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

21.09.2018.

Нова статистика – каматне стопе, кредити и депозити по величини предузећа и врсте индексација камата на динарске кредите и депозите

Народна банка Србије проширила је обухват статистичких података које прикупља од банака и објављује на свом сајту статистиком каматних стопа на кредите и депозите за микро, мала, средња и велика предузећа, која су разврстана у складу са Законом о рачуноводству. Поред тога, започето је прикупљање и објављивање података о врстама индексација камата на динарске кредите и депозите привреде и становништва – референтна каматна стопа Народне банке Србије, као и BELIBOR рочности један месец, три и шест месеци. Проширено извештавање односи се на каматне стопе и износе на новоуговорене послове за кредите и депозите.

Народна банка Србије на тај начин пружа додатне информације о кретању на специфичним сегментима кредитног тржишта, чиме наставља праксу развоја статистичког извештавања ради транспарентног информисања јавности и јачања конкуренције.

Према прикупљеним подацима, од марта 2017. до јула 2018. године, велика предузећа учествују са 47% у динарским кредитима и са 37% у девизним и девизно индексираним кредитима у еврима одобреним привреди у том периоду. Истовремено, учешће малих и средњих предузећа износи 40% код динарског кредитирања и 49% код девизног и девизно индексираног кредитирања у еврима.

У посматраном периоду, просечно пондерисана каматна стопа смањена је у сегменту динарског кредитирања за 1,0 п.п. (са 5,9% на 4,9%), с тим да је код средњих предузећа забележено највеће смањење каматне стопе, и то за 1,1 п.п. (са 5,8% на 4,7%). У сегменту девизног кредитирања у еврима, просечно пондерисана каматна стопа смањена је за 0,7 п.п. (са 3,0% на 2,3%), при чему је пад био најизраженији код микро предузећа – за 0,9 п.п. (са 4,3% на 3,5%).

Посматрано по наменама, кредити за обртна средства доминирају код свих величина предузећа, а следе инвестициони кредити код кредита у девизном знаку, односно кредити за остале намене код динарског кредитирања.

Уколико посматрамо структуру према врсти индексација камате на динарске кредите, и код привреде и код становништва доминантно је учешће неиндексираних кредита (око 69%), а затим следе кредити индексирани за једномесечни BELIBOR код привреде, односно кредити индексирани за тромесечни BELIBOR код становништва.

Детаљнији подаци о каматним стопама, кредитима и депозитима по величини предузећа и врстама индексација камата на динарске кредите и депозите од сада су доступни у делу Статистика/I.3. Каматне стопе и преглед кретања курса динара.

Кабинет гувернера