latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.02.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јануару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јануара износиле су 11.346,4 милиона евра, што је за 84,6 милиона евра више него у децембру 2018. године, односно за чак 1.698,8 милиона евра више него на крају јануара 2018. године. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 181 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.
 
Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јануара износиле су 8.978 милиона евра, што је за 124 милиона евра више него у претходном месецу.

Повећање бруто девизних резерви у јануару резултат је, у највећој мери, активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту – нето прилива у износу од 75,0 милиона евра (прилива од 190,0 милиона евра по основу додатне своп аукције и одлива од 115,0 милиона евра по основу салдирања интервенција на домаћем девизном тржишту).

Остале трансакције које су током јануара утицале на стање девизних резерви имале су готово неутралан ефекат (нето прилив од 0,5 милиона евра) – приливи по основу донација, управљања девизним резервама и по другим основима готово у целости су покрили одливе по основу обавезне девизне резерве услед уобичајених активности банака, по основу раздужења државе и по другим основима. На повећање девизних резерви у јануару утицао је и позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 9,1 милион евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јануару износио је 494,9 милиона евра и био је за 179,8 милиона евра мањи него у претходном месецу.

Посматрано на нивоу месеца, динар је у јануару номинално ослабио за 0,2% према евру. У условима депрецијацијских притисака на девизном тржишту у јануару, Народна банка Србије интервенисала је на међубанкарском девизном тржишту продајом 130 милиона евра, ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса динара према евру.

У условима смањених вишкова динарске ликвидности, Народна банка Србије је крајем јануара организовала додатну двонедељну своп аукцију девиза, на којој је у првом краку од банака своп купила девизе – евре за динаре. На овој аукцији Народна банка Србије је своп купила 190 милиона евра, чиме је банкама на рок од две недеље обезбедила динарску ликвидност у износу од 22,5 милијарди динара.

Кабинет гувернера