ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
O Narodnoj banci Srbije

O Narodnoj banci Srbije

Položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije, kao i odnos Narodne banke Srbije prema organima Republike Srbije i međunarodnim organizacijama i institucijama, uređeni su Ustavom Republike Srbije i Zakonom o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr.zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012).

Narodna banka Srbije je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.

Narodna banka Srbije ima sledeće funkcije:

 • utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku; 
 • upravlja deviznim rezervama; 
 • utvrđuje i sprovodi, u okviru svoje nadležnosti, aktivnosti i mere radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema; 
 • izdaje i oduzima dozvole za rad i vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke; 
 • izdaje i oduzima dozvole, odnosno ovlašćenja za obavljanje delatnosti osiguranja i vrši nadzor nad obavljanjem te delatnosti i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje; 
 • izdaje i oduzima dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, vrši nadzor nad ovom delatnošću i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi; 
 • izdaje i oduzima dozvole za obavljanje poslova lizinga, vrši nadzor nad obavljanjem ovih poslova i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lizing; 
 • obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje i društva za upravljanje doborovoljnim penzijskim fondovima u skladu sa zakonom; 
 • izdaje novčanice i kovani novac i upravlja tokovima gotovine; 
 • uređuje, kontroliše i unapređuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa zakonom; 
 • obavlja zakonom, odnosno ugovorom utvrđene poslove za Republiku Srbiju ne ugrožavajući pri tom svoju samostalnost i nezavisnost.

Organi Narodne banke Srbije su:

Izvršni odbor utvrđuje monetarnu i deviznu politiku, kao i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema. Izvršni odbor posebno utvrđuje: 

 • program monetarne politike Narodne banke Srbije;
 • način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije i način obračuna,  naplate i plaćanja kamate na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Srbije, kao i na sredstva na koja Narodna banka Srbije plaća kamatu; 
 • uslove i način izdavanja hartija od vrednosti Narodne banke Srbije; 
 • uslove pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu i obavlja diskontne poslove; 
 • politiku odobravanja kratkoročnih kredita; 
 • politiku kursa dinara; 
 • osnovice za obračunavanje obavezne rezerve i stope obavezne rezerve, kao i način, uslove i rokove izdvajanja i korišćenja sredstava obavezne rezerve banaka; 
 • politiku upravljanja deviznim rezervama, kao i smernice za upravljanje tim rezervama; 
 • druge instrumente i mere monetarne i devizne politike; 
 • mere za održavanje likvidnosti banaka; 
 • mere i aktivnosti,  u okviru nadležnosti Narodne banke Srbije,  radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema.

Izvršni odbor utvrđuje referentnu kamatnu stopu i druge kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju monetarne politike. Pored navedenog, Izvršni odbor na predlog Uprave za nadzor donosi propise Narodne banke Srbije u oblasti kontrolne i nadzorne funkcije,  u skladu sa zakonima kojima se uređuje obavljanje tih funkcija.

Izvršni odbor rešenjem odlučuje o davanju preliminarnih odobrenja, kao i o davanju i oduzimanju dozvola za rad bankama, o davanju i oduzimanju društvima za osiguranje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, o davanju i oduzimanju dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga, o davanju i oduzimanju društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima dozvola za rad i dozvola za upravljanje tim fondovima.

Izvršni odbor donosi odluke na sednicama,  većinom glasova svih članova.  U slučaju izjednačenog broja glasova, odlučuje glas guvernera. 

Narodnom bankom Srbije rukovodi guverner, koji zastupa i predstavlja Narodnu banku Srbije. Guvernera Narodne banke Srbije bira Narodna skupština Republike Srbije sa mandatom od šest godina, s pravom ponovnog izbora.

Guverner rukovodi poslovanjem Narodne banke Srbije i organizuje njen rad; sprovodi odluke Izvršnog odbora i Saveta; donosi propise, opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije, koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora i Saveta;  predlaže propise, opšte i pojedinačne akte koje donose Izvršni odbor i Savet, ako Zakonom o Narodnoj banci Srbije nije drukčije uređeno; uređuje unutrašnju organizaciju Narodne banke Srbije i sistematizaciju radnih mesta u Narodnoj banci Srbije,  kao i radne odnose zaposlenih u Narodnoj banci Srbije;  imenuje i razrešava zaposlene koji rukovode organizacionim jedinicama u Narodnoj banci Srbije i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o Narodnoj banci Srbije. Guverner,  kao predsedavajući Izvršnog odbora, potpisuje rešenja koja donosi Izvršni odbor.

Savet guvernera čine pet članova, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na predlog odbora Narodne skupštine nadležnog za poslove finansija. Članovi Saveta biraju se na pet godina, s pravom ponovnog izbora.

Savet guvernera:

 • donosi Statut Narodne banke Srbije,  na predlog Izvršnog odbora; 
 • utvrđuje režim kursa dinara, na predlog Izvršnog odbora, uz saglasnost Vlade;
 • donosi strategiju uprvaljanja deviznim rezervama na predlog Izvršnog odbora;
 • odlučuje o članstvu u međunarodnoj finansijskoj organizaciji i instituciji; 
 • donosi finansijski plan Narodne banke Srbije; 
 • usvaja godišnje finansijske izveštaje Narodne banke Srbije; 
 • bira rukovodioca u Narodnoj banci Srbije za poslove interne revizije; 
 • bira spoljnog revizora;
 • razmatra izveštaj spoljnog revizora i prati primenu njegovih preporuka u Narodnoj banci Srbije; 
 • vrši nadzor nad sistemom finansijskog izveštavanja,  upravljanja rizicima i unutrašnjih kontrola u Narodnoj banci Srbije; 
 • ocenjuje da li su računovodstvene politike i procedure koje su usvojene u Narodnoj banci Srbije odgovarajuće; 
 • usvaja godišnji plan o obavljanju interne revizije u Narodnoj banci Srbije i periodično razmatra izveštaje o obavljenoj internoj reviziji; 
 • vrši nadzor nad obavljanjem interne revizije i obavljanjem usklađenosti poslovanja u Narodnoj banci Srbije; 
 • donosi strategiju razvoja Narodne banke Srbije, koju predlaže Izvršni odbor, i prati njeno sprovođenje.

U okviru Narodne banke Srbije, u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije i Statutom obrazuje se Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama. U Upravi za nadzor nad finansijskim institucijama obavljaju se sledeći poslovi:

 • poslovi kontrole poslovanja banaka;
 • poslovi nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja;
 • poslovi nadzora nad obavljanjem delatnosti društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;
 • poslovi nadzora nad obavljanjem poslova finansijskog lizinga;
 • poslovi zaštite korisnika finansijskih usluga;
 • poslovi kontrole platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom;
 • poslovi istraživanja u oblasti kontrolne, odnosno nadzorne funkcije Narodne banke Srbije;
 • poslovi saradnje  Narodne banke Srbije sa stranim institucijama i domaćim organima i institucijama nadležnim za nadzor u oblasti finansijskog poslovanja.

Narodna banka Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu. Ona može obrazovati filijale koje nemaju status pravnog lica, a njihova unutrašnja organizacija, delokrug i dužnosti određeni su Statutom Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije u svom sastavu ima specijalizovanu organizaciju, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, čije se obaveze i odgovornosti određuju zakonom o Narodnoj banci Srbije i Statutom Narodne banke Srbije.

Poslove iz delokruga Narodne banke Srbije obavljaju:

 • Sektor za monetarne operacije
 • Direktorat za ekonomska istraživanja i statistiku
 • Sektor za devizne poslove
 • Sektor za finansijsku stabilnost
 • Sektor za kontrolu poslovanja banaka
 • Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
 • Centar za superviziju informacionih sistema
 • Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga
 • Sektor za poslove s gotovinom
 • Sektor za međunarodnu saradnju
 • Sektor za platni sistem
 • Nacionalni centar za platne kartice
 • Prinudna naplata
 • Kabinet guvernera
 • Interna revizija
 • Direkcija za zakonodavno-pravne poslove
 • Direkcija za računovodstvo i finansije
 • Sektor za informacione tehnologije
 • Ljudski resursi
 • Direkcija za opšte poslove
 • Centar za nabavke 
 • Centar za kontroling
 • Filijala u Beogradu
 • Filijala u Novom Sadu
 • Filijala u Nišu
 • Filijala u Kragujevcu
 • Filijala u Užicu
 • Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider.

 

Pogledajte...
Zakon o NBS
Statut NBS
Informator o radu NBS
Pravilnik o poslovnom ponašanju zaposlenih u Narodnoj banci Srbije