ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova platnog sistema

Odluka o utvrđivanju bitnih platnih sistema

 Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema novo-cir
„Službeni glasnik RS“, br. 90/2018

Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu novo-cir
"Službeni glasnik RS", br. 78/2018

Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije
"Službeni glasnik RS", br. 57/2015, /ispravka 59/2015/

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o sadržaju i načinu vođenja  evidencije platnih sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015
 
Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o načinu održavanja i unapređivanja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o određivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva pružalaca platnih usluga 

Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015 i 82/2017 i 69/2018

Odluka o izmeni i dopunama odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa novo-cir
„Službeni glasnik RS“, br. 69/2018

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima  novo-cir
"Službeni glasnik RS", br. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018 i 78/2018

Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima 
"Službeni glasnik RS", br. 82/2017

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2018

Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima novo-cir
„Službeni glasnik RS“, br. 78/2018

Odluka o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja  novo-cir
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2018 i 78/2018

Odluka izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja novo-cir
„Službeni glasnik RS“, br. 78/2018

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa 
„Službeni glasnik RS“ br. 55/2015

Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama novo-cir
„Službeni glasnik RS“ br. 69/2018

Odluka o utvrđivanju pregleda usluga i naknada povezanih s platnim računom novo-cir

Odluka o utvrđivanju liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom novo-cir

Odluka o sadržini i načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga novo-cir

Odluka o utvrđivanju izgleda i sadržaja izveštaja o naplaćenim naknadama novo-cir

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema novo-cir

Odluka o početnom kapitalu, kapitalu i kapitalnom zahtevu operatora platnog sistema novo-cir

Pravila i uputstva iz oblasti platnog sistema novo-cir

Pravila rada RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama Pravila rada RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije novo-cir

Pravila rada Kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmeni pravila rada kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmeni i dopunama pravila rada Kliring platnog sistema Narodne banke Srbije novo-cir

Pravila rada IPS platnog sistema Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama i dopunama Pravila rada IPS platnog sistema Narodne banke Srbije novo-cir

Uputstvo o izdavanju, razmeni i zaštiti poruka u elektronskom obliku u platnim sistemima Narodne banke Srbije

Uputstvo o formatu i nameni elektronskih poruka koje se razmenjuju u RTGS i Kliring platnim sistemima Narodne banke Srbije

Uputstvo o izmeni Uputstva o formatu i nameni elektronskih poruka koje se razmenjuju u RTGS i Kliring platnim sistemima Narodne banke Srbije novo-cir

Instrukcije  za izvršavanje direktnih zaduženja sa računa učesnika u RTGS platnom sistemu Narodne banke Srbije

Pravila rada međubankarskog kliring sistema u devizama

Operativna pravila za kliring međunarodnih plaćanja