Narodna banka Srbije
 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova platnog sistema

Odluka o utvrđivanju bitnih platnih sistema

Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
"Službeni glasnik RS", br. 57/2015

Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije
"Službeni glasnik RS", br. 57/2015, /ispravka 59/2015/

Odluka o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o sadržaju i načinu vođenja  evidencije platnih sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015
 
Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

Odluka o načinu održavanja i unapređivanja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije 
"Službeni glasnik RS", br. 49/2015

 
Odluka o određivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva pružalaca platnih usluga 

Odluka o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
"Službeni glasnik RS", 55/2015 i 82/2017

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", 55/2015, 78/2015 i 82/2017

Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
"Službeni glasnik RS", 82/2017

Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa 
„Službeni glasnik RS“ br. 55/2015

Pravila i uputstva iz oblasti platnog sistema

Uputstvo o formatu i nameni elektronskih poruka koje se razmenjuju u platnim sistemima Narodne banke Srbije

Uputstvo o izdavanju, razmeni i zaštiti naloga za prenos u elektronskom obliku u platnim sistemima Narodne banke Srbije

Instrukcije  za izvršavanje direktnih zaduženja sa računa učesnika u rtgs platnom sistemu Narodne banke Srbije

Pravila rada RTGS platnog sistema Narodne banke Srbije 

Pravila rada međubankarskog kliring sistema u devizama

Pravila rada kliring platnog sistema Narodne banke Srbije

Operativna pravila za kliring međunarodnih plaćanja