ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Propisi doneti na osnovu Zakona o osiguranju

Uredba o određivanju imovine i lica koja se mogu osigurati kod stranog društva za osiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 47/2006 i 111/2009

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
"Službeni glasnik RS", 42/2005 i 106/2006 - odluka Ustavnog suda

Odluka o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 3/2005

Odluka o načinu utvrđivanja i praćenju likvidnosti društva za osiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 3/2005

Odluka o sadržini podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka
"Službeni glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010

Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih i drugih podataka društva za osiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010

Odluka o sistemu internih kontrola i upravljanju rizicima u poslovanju društava za osiguranje
„Službeni glasnik RS“, br. 12/2007

Odluka o tehničkim rezervama novo.gif
„Službeni glasnik RS“, br. 42/2015

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika
"Službeni glasnik RS", br. 13/2005 i 23/2006

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve za učešće u dobiti
"Službeni glasnik RS", br. 7/2010, 93/2011 i 87/2012

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija
"Službeni glasnik RS", br. 19/2005

Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta
"Službeni glasnik RS", br. 86/2007

Odluka o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti
"Službeni glasnik RS", br. 31/2005 i 21/2010

Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2012

Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara novo.gif
"Službeni glasnik RS", br. 38/2015

Odluka o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara
"Službeni glasnik RS", br. 104/2006 i 3/2011

Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara novo.gif
"Službeni glasnik RS", br. 38/2015

Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara
"Službeni glasnik RS", br. 19/2005

Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje novo.gif
"Službeni glasnik RS", br. 42/2015

Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje
"Službeni glasnik RS", br. 21/2005, 24/2005, 54/2005

Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju novo.gif
"Službeni glasnik RS", br. 38/2015

Odluka o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova
"Službeni glasnik RS", br. 80/2006

Odluka o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja novo.gif
"Službeni glasnik RS", br. 42/2015

Odluka o sadržini i načinu vođenja registra podataka o društvima za osiguranje i drugim licima koja obavljaju delatnost osiguranja
"Službeni glasnik RS", br. 67/2006

Propisi doneti na osnovu Zakona o osiguranju i Zakona o računovodstvu i reviziji

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje novo.gif
"Službeni glasnik RS“, br. 135/2014

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje novo.gif
„Službeni glasnik RS“, br. 135/2014 i 141/2014

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za osiguranje novo.gif
„Službeni glasnik RS“, br. 135/2014

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje 
"Službeni glasnik RS", br. 15/2007, 3/2009 i 35/2010

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje - sa prilogom 
„Službeni glasnik RS“, br. 3/2009, 7/2009 (ispravka) i 5/2010

Propisi doneti na osnovu Zakona o obaveznom  osiguranju u saobraćaju

Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju
"Službeni glasnik RS", br. 89/2009

Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
"Službeni glasnik RS", br. 108/2014

Odluka o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti i načinu vođenja evidencije preuzetih polisa
„Službeni glasnik RS“, 32/2010 i 99/2010

Odluka o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu 
"Službeni glasnik RS", br. 24/2010 i 60/2011

Propis doneti na osnovu Zakona o bankama

Odluka o bližim uslovima za davanje bankama saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju 
"Službeni glasnik RS", br. 57/2006

Propisi doneti na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
"Službeni glasnik RS", br. 46/2009 i 104/2009

Odluka o minimalnoj sadržini procedure "Upoznaj svog klijenta" 
"Službeni glasnik RS", br. 46/2009

 

Saznajte više...
Smernice iz oblasti nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja