ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

Privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) zainteresovani za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova podnose Narodnoj banci Srbije zahtev, uz koji prilažu propisanu dokumentaciju.

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, dostavlja se sledeća dokumentacija:

 1. dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa (rešenje Agencije za privredne registre);
 2. pismeno zaključen ugovor s bankom/bankama u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, koji obavezno sadrži spisak i važeće adrese menjačkih mesta, kao i odredbu da ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje;
 3. dokaz, ne stariji od šest meseci, da vlasnik, odnosno osnivač privrednog subjekta, odnosno direktor/član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice privrednog subjekta, odnosno direktor/član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice osnivača privrednog subjekta i radnik koji će neposredno obavljati menjačke poslove nisu pravnosnažno osuđeni za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo i/ili privredni prestup koji ih čine nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova (zahtev se podnosi organu nadležnom za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno odnosno privrednom sudu prema mestu prebivališta podnosioca zahteva);
 4. dokaz, ne stariji od šest meseci, da privredni subjekt – pravno lice koje podnosi zahtev i osnivač privrednog subjekta – pravno lice nisu osuđeni pravnosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela i/ili da nisu osuđeni pravnosnažnom presudom za privredni prestup koji ih čini nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, u smislu zakona kojim se uređuje privredni prestup (zahtev se podnosi prvostepenom sudu prema sedištu privrednog subjekta i privrednom sudu prema mestu sedišta privrednog subjekta);
 5. spisak saradnika vlasnika, odnosno osnivača i odgovornog lica privrednog subjekta, podnosioca zahteva za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje (pod saradnikom se smatra: svako fizičko lice koje je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice kod pravnog subjekta u kojem je osnivač, vlasnik ili odgovorno lice privrednog subjekta na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog subjekta; svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je osnivač, vlasnik ili odgovorno lice privrednog subjekta na rukovodećem položaju, kao i svako fizičko lice koje sa osnivačem, vlasnikom ili odgovornim licem privrednog subjekta ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim subjektom);
 6. podatke o radnicima koji će neposredno obavljati menjačke poslove, uključujući i identifikacione brojeve certifikata Narodne banke Srbije za obavljanje menjačkih poslova za ove radnike, uz foto-kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu s čipom;
 7. dokaz o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za radnike koji će neposredno obavljati menjačke poslove (overena foto-kopija);
 8. potpise lica ovlašćenih za zastupanje ovlašćenog menjača koje je overio nadležni organ;
 9. dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora za obavljanje menjačkog posla (dokaz o svojini nad poslovnim prostorom, odnosno ugovor o zakupu na najmanje godinu dana ili drugi dokaz da privredni subjekt osnovano koristi poslovni prostor za obavljanje menjačkih poslova);
 10. izjavu da poseduje sledeću opremu: metalnu kasu, brojačku mašinu, UV lampu i savremene uređaje za otkrivanje falsifikata (uređaje sa senzorima za markere i magnetnu detekciju koji otkrivaju većinu falsifikata američkog dolara i uređaje koji otkrivaju falsifikate evra);
 11. izjavu da poseduje opremu prema specifikaciji Narodne banke Srbije, odnosno banke za korišćenje softvera Narodne banke Srbije, odnosno banke;
 12. izjavu da poseduje video-opremu koja omogućava neprekidno video-snimanje blagajničkog mesta u toku radnog vremena ovlašćenog menjača;
 13. dokaz o plaćenim troškovima postupka za dobijanje ovlašćenja u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge – naknadu iz tarifnog broja 2. tarifni stav 24. te odluke – rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova.
 14. dokaz o uplati Republičke administrativne takse iz  tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 870,00 dinara , broj računa 840-742221843-57, model 97;
 15. obaveštenje o radnom vremenu, kao i o vremenu korišćenja odmora u toku rada;
 16. izjavu o saglasnosti u vezi s članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.

Narodna banka Srbije preporučuje da privredni subjekt uplati troškove postupka za dobijanje ovlašćenja (iz tačke 13) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova sa propisanom dokumentacijom.

Ako je privredni subjekt ispunio uslove za obavljanje menjačkih poslova, Narodna banka Srbije donosi rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, i to posebno za svako menjačko mesto, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva s kompletnom dokumentacijom.

Privredni subjekt kome je Narodna banka Srbije rešenjem izdala ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, dužan je da počne da obavlja menjačke poslove u roku od 30 dana od dana prijema tog rešenja.
Menjačke poslove ovlašćeni menjač može obavljati korišćenjem softvera Narodne banke Srbije ili softvera banke s kojom ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

Ovlašćeni menjač je dužan da o svakoj promeni podataka vezanih za dokumentaciju podnetu uz zahtev za dobijanje ovlašćenja obavesti Narodnu banku Srbije, i to u roku od pet radnih dana od dana nastanka te promene, s tim što je obaveštenje o promeni poslovnog prostora za obavljanje menjačkih poslova ovlašćeni menjač dužan da dostavi pre nastanka ove promene.

Ovu vrstu obaveštenja ovlašćeni menjač dostavlja u pismenoj formi ili elektronski.

Prilikom zaključivanja novog ugovora o obavljanju menjačkih poslova s drugom bankom, ovlašćeni menjač je u obavezi da ovaj ugovor dostavi Narodnoj banci Srbije odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaključenja, kao i da o izmeni, raskidu ili prestanku važnosti ugovora odmah obavesti Narodnu banku Srbije i dostavi kopiju aneksa ugovora, odnosno ugovor o raskidu.

Obrasci: