ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova

Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova


Lice zainteresovano za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova Narodnoj banci Srbije podnosi Zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova.
Kandidat koji se prijavljuje za obuku za obavljanje menjačkih poslova dužan je da uz zahtev priloži:

  1. foto-kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu s čipom;    
  2. overenu foto-kopiju dokaza o najmanje srednjoj stručnoj spremi;
  3. potvrdu da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo i/ili privredni prestup koji to lice čine nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova (zahtev se podnosi organu nadležnom za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno odnosno privrednom sudu prema mestu prebivališta podnosioca zahteva);
  4. dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge – naknadu iz tarifnog broja 2. tarifni stav 25. te odluke – obuka za obavljanje menjačkih poslova i izdavanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova .
  5. dokaz o uplati Republičke administrativne takse iz  tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 870,00 dinara , broj računa 840-742221843-57, model 97.

Narodna banka Srbije preporučuje da fizičko lice uplati naknade za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata (iz tačke 4) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnosi zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova s propisanom dokumentacijom.

Narodna banka Srbije organizuje i sprovodi obuku za obavljanje menjačkih poslova, proverava znanje stečeno na obuci za obavljanje menjačkih poslova i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova.
Jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova obuhvata propise koji regulišu bliže uslove i način obavljanja menjačkih poslova i propise kojima su uređeni uslovi i način vršenja kontrole menjačkih poslova.

Obuka je jednodnevna i organizuje se po pravilu jednom mesečno, prvog četvrtka u mesecu, u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu. Obuku može pohađati najviše 200 kandidata u jednom mesecu.

Kandidatu koji je položio test certifikat se izdaje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata testa.

Kandidat koji iz opravdanih razloga (bolest i sl.) nije pristupio pohađanju obuke može Narodnoj banci Srbije podneti pismenu molbu sa obrazloženjem da mu se uplaćena naknada prizna za sledeći rok, uz dostavljanje odgovarajućih dokaza, i to najkasnije u roku od tri dana od dana određenog za sprovođenje obuke.

Kandidat koji nije položio ispit može podneti još jedan zahtev za pohađanje obuke radi sticanja certifikata, bez ponovne uplate naknade, i to u roku od 180 dana od dana objavljivanja rezultata ispita.

Informacije u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, kao i u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, sticanjem certifikata za obavljanje menjačkih poslova – mogu se dobiti u Narodnoj banci Srbije, Sektor za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom, Odeljenje za kontrolu deviznog poslovanja i kontrolu menjačkih poslova – Odsek za kontrolu menjačkih poslova u Beogradu i Grupi za kontrolu menjačkih poslova Novi Sad, Niš i Kragujevac.

Obrasci:

Obuka za sticanje certifikata