Narodna banka Srbije
 
Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova

Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova


Lice zainteresovano za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova Narodnoj banci Srbije podnosi Zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova.
Kandidat koji se prijavljuje za obuku za obavljanje menjačkih poslova dužan je da uz zahtev priloži:

  1. foto-kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu s čipom;    
  2. overenu foto-kopiju dokaza o najmanje srednjoj stručnoj spremi;
  3. potvrdu da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo i/ili privredni prestup koji to lice čine nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova (zahtev se podnosi organu nadležnom za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno odnosno privrednom sudu prema mestu prebivališta podnosioca zahteva);
  4. dokaz o plaćenoj naknadi za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge – naknadu iz tarifnog broja 2. tarifni stav 25. te odluke – obuka za obavljanje menjačkih poslova i izdavanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova .
  5. dokaz o uplati Republičke administrativne takse iz  tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 870,00 dinara , broj računa 840-742221843-57, model 97.

Narodna banka Srbije preporučuje da fizičko lice uplati naknade za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata (iz tačke 4) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnosi zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova s propisanom dokumentacijom.

Narodna banka Srbije organizuje i sprovodi obuku za obavljanje menjačkih poslova, proverava znanje stečeno na obuci za obavljanje menjačkih poslova i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova.
Jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova obuhvata propise koji regulišu bliže uslove i način obavljanja menjačkih poslova i propise kojima su uređeni uslovi i način vršenja kontrole menjačkih poslova.

Obuka je jednodnevna i organizuje se po pravilu jednom mesečno, prve srede u mesecu, u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu. Obuku može pohađati najviše 200 kandidata u jednom mesecu.
Podaci o vremenu i mestu obuke, kao i spisak kandidata koji su dostavili uredne zahteve za dobijanje certifikata objavljuju se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, najkasnije tri dana pre dana određenog za sprovođenje obuke. Rezultati polaganja testa takođe se objavljuju na navedenom sajtu u roku od deset dana od dana polaganja testa.

Kandidatu koji je položio test certifikat se izdaje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata testa.

Kandidat koji iz opravdanih razloga (bolest i sl.) nije pristupio pohađanju obuke može Narodnoj banci Srbije podneti pismenu molbu sa obrazloženjem da mu se uplaćena naknada prizna za sledeći rok, uz dostavljanje odgovarajućih dokaza, i to najkasnije u roku od tri dana od dana određenog za sprovođenje obuke.

Kandidat koji nije položio ispit može podneti još jedan zahtev za pohađanje obuke radi sticanja certifikata, bez ponovne uplate naknade, i to u roku od 180 dana od dana objavljivanja rezultata ispita.

Informacije u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, kao i u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, sticanjem certifikata za obavljanje menjačkih poslova – mogu se dobiti u Narodnoj banci Srbije, Sektor za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom, Odeljenje za kontrolu deviznog poslovanja i kontrolu menjačkih poslova – Odsek za kontrolu menjačkih poslova u Beogradu i Grupi za kontrolu menjačkih poslova Novi Sad, Niš i Kragujevac.

Obrasci:

Obuka za sticanje certifikata