ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Osnivanje i izdavanje dozvole za rad banaka

Sticanje vlasništva u banci

Sticanje vlasništva u banci detaljnije je regulisano sledećim propisima:

U ovom tekstu date su samo osnovne informacije sadržane u navedenoj regulativi.

Svako lice je dužno da, pre direktnog ili indirektnog sticanja vlasništva u banci koje mu omogućava od 5% do 20%, više od 20% do 33%, više od 33% do 50% i više od 50% glasačkih prava, podnese Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje prethodne saglasnosti za sticanje ovog vlasništva.

Zahtev podnosi sticalac vlasništva ili lice koje on ovlasti, a mora sadržati podatke o vrsti akcija koje se stiču, visini učešća koje se stiče, u smislu člana 94. stav 1. Zakona, odnosno da li stiče vlasništvo u banci koje mu omogućava od 5% do 20%, više od 20% do 33%, više od 33% do 50% i više od 50% glasačkih prava.

Ako je sticalac vlasništva u banci fizičko lice (domaće ili strano), uz zahtev podnosi sledeću dokumentaciju:

 • poslovnu biografiju, koja treba da sadrži podatke o dotadašnjem radnom angažovanju i stručnoj spremi;
 • uverenje nadležnog organa da nije osuđivano za krivična dela i privredne prestupe, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno postupak za privredne prestupe; 
 • podatke o tome da li je član organa rukovođenja, upravljanja ili nadzora, kao i da li je vlasnik nekog pravnog lica, uz navođenje apsolutnog i procentualnog iznosa njegovog vlasništva, odnosno učešća u tom pravnom licu; 
 • podatke o imovinskom stanju, odnosno sopstvenim sredstvima; 
 • poslednja rešenja nadležnog organa o utvrđivanju poreskih obaveza; 
 • izjavu tog lica o ukupnoj zaduženosti kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja; 
 • overenu fotokopiju lične karte – za domaće fizičko lice, odnosno overenu fotokopiju pasoša – za strano fizičko lice; 
 • pismeno ovlašćenje izdato bankama kod kojih drži svoja sredstva da Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, dostave sve podatke koji se odnose na poslovanje sticaoca, odnosno stanje njegovih sredstava kod tih banaka.

Ako je sticalac vlasništva u banci pravno lice (domaće ili strano), uz zahtev podnosi sledeću dokumentaciju:

 • overenu fotokopiju rešenja o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno akt o registraciji kod nadležnog organa, s podacima o tome ko su vlasnici tog lica – sve do fizičkih lica koja imaju učešće u tom licu i koliki su apsolutni i procentualni iznosi vlasništva, odnosno učešća u tom licu, kao i ko su članovi organa rukovođenja i upravljanja, odnosno nadzora tog pravnog lica i njegovih vlasnika;
 • izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za prethodne dve godine koji je izradio ovlašćeni revizor, kao i finansijski izveštaj za najmanje jedan period tekuće godine; 
 • kratak prikaz poslovnih aktivnosti u prethodne dve godine i plan aktivnosti za tekuću, odnosno narednu godinu; 
 • podatke o tome da li to lice ima vlasništvo, odnosno učešće u nekom drugom pravnom licu, i od kada, koliki je iznos njegovog vlasništva, odnosno učešća u kapitalu drugog pravnog lica prema stanju na dan pre dana podnošenja zahteva za dobijanje preliminarnog odobrenja, kao i da li je i koliko je to drugo pravno lice ostvarilo dobit u prethodne dve godine;
 • izjavu o ukupnoj zaduženosti ovog lica kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja; 
 • pismeno ovlašćenje izdato bankama kod kojih drži svoja sredstva da Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, dostave sve podatke koji se odnose na poslovanje sticaoca, odnosno stanje njegovih sredstava kod tih banaka.

Ako je sticalac vlasništva u banci domaće ili strano pravno lice koje je član grupe društava ili bankarske grupe, dužno je da, pored dokumentacije predviđene za pravno lice, Narodnoj banci Srbije dostavi i:

 • podatke o strukturi grupe;
 • podatke o licima koja imaju kontrolno učešće u grupi; 
 • izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja grupe za prethodne dve godine koji je izradio ovlašćeni revizor; 
 • podatke o vrsti poslova koje obavljaju grupa i njeni članovi; 
 • projekciju o očekivanom međusobnom uticaju banke, bankarske grupe čiji će član banka postati i njenih članova; 
 • procedure bankarske grupe za upravljanje rizicima, unutrašnju reviziju i unutrašnju kontrolu.

Ako je sticalac vlasništva u banci banka, strana banka, međunarodna finansijska organizacija ili drugo pravno lice koje je prema poslednjem rangiranju koje su izvršili Standard & Poor's ili Fitch rangirano prema dugoročnom kreditnom rejtingu s najmanje BBB–, odnosno koje je izvršio Moody's rangirana prema rejtingu emitenta s najmanje Baa3, Narodnoj banci Srbije dostavlja: 

 • spisak vlasnika, sa osnovnim podacima o njima;
 • dokaz o rejtingu, s mišljenjem rejting agencije; 
 • izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za prethodne dve godine koji je izradio ovlašćeni revizor i finansijski izveštaj za najmanje jedan period tekuće godine;
 • drugu dokumentaciju za koju Narodna banka Srbije zaključi da je potrebna.

Ako je sticalac vlasništva u banci međunarodna finansijska organizacija koja nema rejting ili nije rangirana na prethodno naveden način, Narodnoj banci Srbije dostavlja:

 • spisak vlasnika, sa osnovnim podacima o njima;
 • statut ili drugi akt kojim se uređuje način njene organizacije i poslovanja; 
 • podatke o tome u kojim bankama, drugim finansijskim organizacijama ili institucijama sa sedištem van Republike Srbije ima učešće, kao i osnovne podatke o uspešnosti tih banaka, drugih finansijskih organizacija ili institucija;
 • kratak prikaz poslovnih aktivnosti u prethodne tri godine; 
 • plan aktivnosti za narednu godinu; 
 • izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za prethodne dve godine koji je izradio ovlašćeni revizor i finansijski izveštaj za najmanje jedan period tekuće godine.

Ako je sticalac vlasništva u banci strano pravno lice čije se hartije od vrednosti kotiraju na berzi u zemljama OECD-a, Narodnoj banci Srbije dostavlja:

 • spisak lica koja imaju učešće u tom licu, sa osnovnim podacima o tim licima;
 • dokaz da se kotira na berzi; 
 • izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za prethodne dve godine koji je izradio ovlašćeni revizor, kao i finansijski izveštaj za najmanje jedan period tekuće godine; 
 • kratak prikaz poslovnih aktivnosti u prethodne tri godine i plan aktivnosti za narednu godinu; 
 • podatke o tome da li to lice ima vlasništvo, odnosno učešće u nekom drugom pravnom licu, i od kada i koliki je apsolutni i procentualni iznos njegovog vlasništva, odnosno učešća u kapitalu drugog pravnog lica prema stanju na dan pre dana podnošenja zahteva, kao i da li je i koliko drugo pravno lice po osnovu tog vlasništva, odnosno učešća ostvarilo dobit u prethodne tri godine; 
 • izjavu o ukupnoj zaduženosti tog lica kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja.

Ako je osnivač banke domaće ili strano pravno lice koje se bavi pružanjem investicionih usluga trećim licima i obavlja aktivnosti investiranja ili upravljanja investicionim fondovima, ovaj osnivač Narodnoj banci Srbije dostavlja podatke i dokumentaciju koji su propisani za pravno lice, i to za ona lica koja tom osnivaču obezbeđuju sredstva za uplatu u osnivački kapital banke, a Narodna banka Srbije može, ako proceni da je to potrebno, ove podatke i ovu dokumentaciju zahtevati i za tog osnivača. Ako ovaj osnivač neposredno obezbeđuje sredstva za uplatu u osnivački kapital banke, dostavlja podatke i dokumentaciju propisanu za pravno lice koji se odnose na njega.

Ako je sticalac vlasništva u banci Republika Srbija, Narodnoj banci Srbije se dostavlja odluka Vlade Republike Srbije o sticanju vlasništva u banci, s navedenim procentom glasačkih prava, kao i podacima o apsolutnom iznosu i procentu akcionarskog kapitala koji se stiče.

Ako je sticalac vlasništva u banci jedinica lokalne samouprave ili pravno lice koje je osnovala Republika Srbija, Narodnoj banci Srbije se dostavlja:

 • izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za prethodne dve godine koji je izradio ovlašćeni revizor, kao i finansijski izveštaj za najmanje jedan period tekuće godine;
 • kratak prikaz poslovnih aktivnosti u prethodne tri godine i plan aktivnosti za narednu godinu; 
 • podatke o tome da li to lice ima vlasništvo, odnosno učešće u nekom drugom pravnom licu, i od kada i koliki je apsolutni i procentualni iznos njegovog vlasništva, odnosno učešća u kapitalu drugog pravnog lica prema stanju na dan pre dana podnošenja zahteva, kao i da li je i koliko drugo pravno lice po osnovu tog vlasništva, odnosno učešća ostvarilo dobit u prethodne tri godine; 
 • izjava o ukupnoj zaduženosti tog lica kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja.

Ako je sticalac vlasništva u banci strana banka ili drugo strano lice iz finansijskog sektora, Narodnoj banci Srbije se, pored propisane dokumentacije, dostavlja i potvrda nadležnog regulatornog tela države porekla o odobrenju stranoj banci ili navedenim licima da mogu biti sticaoci vlasništva u banci u Republici Srbiji ili potvrda tog tela da takvo odobrenje nije potrebno. Takođe, za ova lica se dostavlja izvod iz propisa države porekla da kontrolu, odnosno nadzor na konsolidovanoj osnovi vrši nadležno regulatorno telo ili potvrda tog regulatornog tela da vrši kontrolu, odnosno nadzor na konsolidovanoj osnovi.

Ako sticalac namerava da stekne više od 33% glasačkih prava u banci, Narodna banka Srbije ocenjuje i plan aktivnosti tog sticaoca za naredne dve godine, odnosno plan aktivnosti za narednih pet godina ako namerava da stekne više od 50% ovih prava. Ovi planovi naročito sadrže jasno određenu strategiju poslovanja, odnosno ciljeve i smernice koji se odnose na banku čije se akcije stiču.

Uz zahtev za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva, Narodnoj banci Srbije se dostavlja i dokaz da je uplaćena naknada propisana odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Sva navedena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od šest meseci. Takođe, dokumentacija mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku – uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.

Narodna banka Srbije može zatražiti da joj se dostavi i druga dokumentacija za koju zaključi da je potrebna. O zahtevu za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva u banci, Narodna banka Srbije odlučuje u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Narodna banka Srbije daje prethodnu saglasnost za sticanje vlasništva u banci ako na osnovu dokumentacije povoljno oceni bonitet sticaoca. Pri oceni boniteta pravnog lica, Narodna banka Srbije ocenjuje finansijsko stanje tog lica i njegovu mogućnost obezbeđenja dodatnog kapitala, osim ako je to lice banka, strana banka, međunarodna finansijska organizacija ili drugo pravno lice koje je prema poslednjem rangiranju koje su izvršili Standard & Poor’s ili Fitch rangirano prema dugoročnom kreditnom rejtingu s najmanje BBB–, odnosno koje je izvršio Moody’s rangirano prema rejtingu emitenta s najmanje Vaa3. Pored toga, ocenjuje poslovnu reputaciju tog lica, i to na osnovu njegovog celokupnog dotadašnjeg poslovanja i upravljanja u drugim pravnim licima i njegove sposobnosti da upravlja rizicima u svom poslovanju i da u svojstvu osnivača dugoročno pozitivno utiče na poslovanje banke, kao i na osnovu drugih podataka. Takođe, procenjuje da li je investiranje u vlasničke udele u bankama i upravljanje tim udelima njegov strateški cilj vidljiv iz akata njegove poslovne politike ili poslovne prakse. Pri oceni boniteta fizičkog lica, Narodna banka Srbije ocenjuje imovinsko stanje tog lica i njegovu poslovnu reputaciju.

Rešenjem kojim se daje prethodna saglasnost za sticanje vlasništva u banci određuje se rok u kome podnosilac zahteva može steći vlasništvo za koje je data saglasnost, i to za fizička lica najkasnije godinu dana od dana dostavljanja tog rešenja, a za pravna lica najkasnije do usvajanja prvih narednih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno revidiranih finansijskih izveštaja tih pravnih lica. Ako podnosilac zahteva ne stekne vlasništvo u roku određenom u rešenju Narodne banke Srbije kojim se daje prethodna saglasnost za sticanje vlasništva u banci, ta saglasnost prestaje da važi.

Saznajte više...
Sticanje vlasništva
Statusne promene