ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.06.2017.

Agencija S&P zadržala pozitivne izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije

Agencija Standard and Poor’s zadržala pozitivne izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije
Rejting agencija Standard and Poor’s zadržala je pozitivne izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti i potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou „BB–“. Potvrđen je i kreditni rejting Srbije za kratkoročno zaduživanje na nivou „B“.

Prema navodima agencije Standard and Poor’s, pozitivni izgledi za poboljšanje kreditnog rejtinga odražavaju pre svega ubrzanje privrednog rasta, punu posvećenost Vlade fiskalnoj konsolidaciji i smanjenje spoljne neravnoteže, uz rast stranih direktnih investicija.

U svom saopštenju agencija posebno naglašava operativnu nezavisnost i jačanje kredibiliteta Narodne banke Srbije. Tome doprinosi nekoliko godina zaredom niska i stabilna inflacija, koja će, prema mišljenju agencije, ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5% u srednjem roku.

Agencija Standard and Poor’s smatra da će u narednim godinama Srbija imati stabilan privredni rast vođen investicijama u izvozno orijentisane sektore, dok će rast zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru, uz stabilan priliv doznaka, uticati i na rast privatne potrošnje. Dodatnu mogućnost za ubrzanje privrednog rasta agencija vidi u daljem sprovođenju strukturnih reformi i povećanju stope aktivnosti radne snage na tržištu rada.

Kada je reč o fiskalnim kretanjima, agencija Standard and Poor’s ističe značajno smanjenje deficita opšte države, naglašava opredeljenost Vlade da nastavi fiskalnu konsolidaciju i očekuje dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u. Kao mogućnost za još brže popravljanje fiskalnih performansi, agencija navodi završetak restrukturiranja javnih i državnih preduzeća.

Ocenjuje se da je popravljanje fiskalnih performansi imalo važnu ulogu i u smanjenju spoljne neravnoteže. Pored toga, konstatuje se da je, kao rezultat snažnog rasta izvoza, deficit tekućeg računa smanjen na 4% BDP-a. Očekuje da će se tekući deficit na tom nivou zadržati u ovoj i narednim godinama, kao i da će u celini ostati pokriven stranim direktnim investicijama.

Agencija Standard and Poor’s očekuje da će postignuta cenovna stabilnost biti očuvana i u narednom periodu, tj. da će inflacija ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5%. Konstatuje se i smanjenje učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima kao rezultat preduzetih aktivnosti Vlade i Narodne banke Srbije na rešavanju pitanja problematičnih kredita. Podseća i da su rezultati posebnih dijagnostičkih ispitivanja potvrdili da je bankarski sektor Srbije adekvatno kapitalizovan.

Na kraju, u svom saopštenju agencija navodi i parametre koji će uticati na odluku o mogućem povećanju kreditnog rejtinga, pri čemu ističe nastavak fiskalne konsolidacije, dosledno sprovođenje strukturnih reformi, očuvanje cenovne stabilnosti, kao i održivog nivoa tekućeg deficita.
Kabinet guvernera

Kabinet guvernera