ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

21.09.2018.

Nova statistika – kamatne stope, krediti i depoziti po veličini preduzeća i vrste indeksacija kamata na dinarske kredite i depozite

Narodna banka Srbije proširila je obuhvat statističkih podataka koje prikuplja od banaka i objavljuje na svom sajtu statistikom kamatnih stopa na kredite i depozite za mikro, mala, srednja i velika preduzeća, koja su razvrstana u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga, započeto je prikupljanje i objavljivanje podataka o vrstama indeksacija kamata na dinarske kredite i depozite privrede i stanovništva – referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije, kao i BELIBOR ročnosti jedan mesec, tri i šest meseci. Prošireno izveštavanje odnosi se na kamatne stope i iznose na novougovorene poslove za kredite i depozite.

Narodna banka Srbije na taj način pruža dodatne informacije o kretanju na specifičnim segmentima kreditnog tržišta, čime nastavlja praksu razvoja statističkog izveštavanja radi transparentnog informisanja javnosti i jačanja konkurencije.

Prema prikupljenim podacima, od marta 2017. do jula 2018. godine, velika preduzeća učestvuju sa 47% u dinarskim kreditima i sa 37% u deviznim i devizno indeksiranim kreditima u evrima odobrenim privredi u tom periodu. Istovremeno, učešće malih i srednjih preduzeća iznosi 40% kod dinarskog kreditiranja i 49% kod deviznog i devizno indeksiranog kreditiranja u evrima.

U posmatranom periodu, prosečno ponderisana kamatna stopa smanjena je u segmentu dinarskog kreditiranja za 1,0 p.p. (sa 5,9% na 4,9%), s tim da je kod srednjih preduzeća zabeleženo najveće smanjenje kamatne stope, i to za 1,1 p.p. (sa 5,8% na 4,7%). U segmentu deviznog kreditiranja u evrima, prosečno ponderisana kamatna stopa smanjena je za 0,7 p.p. (sa 3,0% na 2,3%), pri čemu je pad bio najizraženiji kod mikro preduzeća – za 0,9 p.p. (sa 4,3% na 3,5%).

Posmatrano po namenama, krediti za obrtna sredstva dominiraju kod svih veličina preduzeća, a slede investicioni krediti kod kredita u deviznom znaku, odnosno krediti za ostale namene kod dinarskog kreditiranja.

Ukoliko posmatramo strukturu prema vrsti indeksacija kamate na dinarske kredite, i kod privrede i kod stanovništva dominantno je učešće neindeksiranih kredita (oko 69%), a zatim slede krediti indeksirani za jednomesečni BELIBOR kod privrede, odnosno krediti indeksirani za tromesečni BELIBOR kod stanovništva.

Detaljniji podaci o kamatnim stopama, kreditima i depozitima po veličini preduzeća i vrstama indeksacija kamata na dinarske kredite i depozite od sada su dostupni u delu Statistika/I.3. Kamatne stope i pregled kretanja kursa dinara.

Kabinet guvernera