Pretraživanje jedinstvenog registra računa

Račun: - -
Matični broj:
Poreski broj:
Naziv korisnika računa:
Mesto:
Tip računa:
   
Broj rezultata pretrage je ograničen na 100!

Uputstvo za korišćenje upita
 

Podatke koji se vode u Jedinstvenom registru računa za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost - banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije, u skladu s Uputstvom o načinu dostavljanja podataka za vođenje jedinstvenog registra računa (G. br. 1517 od 18. maja 2004, G. br. 1215 od 11. aprila 2005. i G. br. 6353 od 4. avgusta 2008).
Podatke koji se vode u Jedinstvenom registru deviznih računa rezidenata, banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa Odlukom o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 75/2011).