19/01/2021

Резултати децембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима децембарске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину дана унапред наставила су да се крећу близу нивоа од 2,0%. За децембар 2021. представници финансијског сектора очекују инфлацију од 1,9%, док привредници за исти период очекују инфлацију од 2,0%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима, она су код финансијског сектора нешто нижа него у претходној анкети и износе 2,3%, док су се очекивања привредника вратила на ниво од 2,0%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера