09/07/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна износиле су 14.091,8 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 132 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна износиле су 11.597,0 милиона евра.

На крају јуна бруто девизне резерве биле су за 89,8 милиона евра ниже него на крају претходног месеца, што је првенствено резултат нето одлива по основу плаћања обавеза државе (229,7 милиона евра).

Остале трансакције које су током јуна утицале на стање девизних резерви имале су позитиван ефекат (укупно нето 139,9 милиона евра).

Нето приливи у девизне резерве остварени су по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (укупан нето ефекат спот и своп трансакција +124,0 милиона евра), девизне обавезне резерве банака услед уобичајених активности банака и управљања девизним резервама (укупно 68,6 милиона евра), донација и по другим основима (укупно 70,6 милиона евра), што је било више него довољно да се покрију остали нето одливи из девизних резерви по другим основима (укупно 120,9 милиона евра), као и негативан нето тржишни ефекат (2,4 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 496,6 милиона евра и био је за 34,2 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.103,7 милиона евра.

У јуну, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у јуну купила 325 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 320 милиона евра.

Кабинет гувернера