13/12/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у новембру

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају новембра износиле су 16.453,1 милион евра, што је за 175,3 милиона евра више него у октобру. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 144 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају новембра износиле су 13.935,5 милиона евра, што је за 76,0 милиона евра више него на крају претходног месеца.

Нето приливи у девизне резерве током новембра остварени су по основу девизне обавезне резерве банака у износу од 40,1 милион евра (услед уобичајених активности банака), донација 16,8 милиона евра, продаје државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту 15,4 милиона евра, као и по основу управљања девизним резервама и другим основама (укупно 119,2 милиона евра). На повећање девизних резерви у новембру додатно је утицао позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 231,8 милиона евра, у највећој мери по основу јачања долара према евру за 3,1%.

Наведени фактори, који су у новембру деловали у смеру повећања девизних резерви, били су више него довољни да покрију одливе ради измирења девизних обавеза државе по основу девизних кредита и другим основима (укупно 113,0 милиона евра), као и активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (нето одлив 135,0 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у новембру износио је 701,2 милиона евра и био је за 107,7 милиона евра већи него у претходном месецу. У првих једанаест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 5.997,2 милиона евра.

У новембру, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у новембру продала 110,0 милиона евра. Посматрано од почетка године, Народна банка Србије је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 850,0 милиона евра.

Кабинет гувернера