РЕГИСТАР АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ
Друштва за осигурање
Друштва за реосигурање

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА УЗАЈАМНО ОСИГУРАЊЕ

РЕГИСТАР ДРУШТAВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
Регистар акционарских друштава за посредовање у осигурању
Регистар друштава са ограниченом одговорношћу за посредовање у осигурању

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
Регистар акционарских друштава за заступање у осигурању
Регистар друштава са ограниченом одговорношћу за заступање у осигурању

РЕГИСТАР ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ СУ ЗАСТУПНИЦИ У ОСИГУРАЊУ

РЕГИСТАР БАНАКА, ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА И ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА

РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ АКТУАРА

РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ПОСРЕДНИКА У ОСИГУРАЊУ
Активни овлашћени посредници - лица која могу обављати послове посредовања у осигурању, односно која су испунила прописану обавезу континуираног професионалног усавршавања
Пасивни овлашћени посредници - лица која не могу обављати послове посредовања у осигурању, односно која нису испунила прописану обавезу континуираног професионалног усавршавања

РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ЗАСТУПНИКА У ОСИГУРАЊУ
Активни овлашћени заступници - лица која могу обављати послове заступања у осигурању, односно која су испунила прописану обавезу континуираног професионалног усавршавања
Пасивни овлашћени заступници - лица која не могу обављати послове заступања у осигурању, односно која нису испунила прописану обавезу континуираног професионалног усавршавања
ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА НАДЗОРА БРИСАНИХ ИЗ РЕГИСТРА
Претрага субјеката надзора у делатности осигурања
Назив правног лица (лат.)/
Име физичког лица:
Презиме:
Град:
Матични број/ЈМБГ:
ПИБ:
Врста посла:
Групе осигурања:
Врста регистра:
Врста осигурања:Напомена: Претрага се врши коришћењем ћириличног писма, осим назива правног лица, физичког лица - предузетника који је заступник у осигурању и страног физичког лица, за које се претрага врши латиничним писмом.