latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Доларска EMBI премија ризика за Србију – један од показатеља економске трансформације Републике Србије – престала да се објављује

2. 9. 2020.

Показатељ премије ризика EMBI (Emerging Markets Bond Index) за Србију, базиран на дугу у америчким доларима, који обрачунава реномирана америчка финансијска институција J.P. Morgan, након више од 15 година престао је да се објављује од последњег дана августа. Разлог за такву одлуку јесте тај што је до доспећа једине доларске еврообвезнице Србије у оптицају остало мање од 13 месеци (ова еврообвезница доспева 28. септембра 2021), када се, према критеријумима J.P. Morgan-a, обвезница искључује из обрачуна (ревизија података за обрачун EMBI врши се последњег дана у месецу).

Престанак обрачуна показатеља EMBI за Србију, базираног на дугу у доларима, указује на изостанак доларских еврообвезница Србије на тржишту. То је резултат одговорног приступа наше земље у управљању јавним дугом. Захваљујући повољним монетарним и фискалним кретањима и успешном изласку на међународно финансијско тржиште, Србија је у претходним годинама превремено откупила знатан део скупог дуга по основу доларских еврообвезница. Тај скупи и девизно ризичан дуг замењен је знатно јефтинијим финансирањем у еврима. На тај начин смањено је учешће долара у јавном дугу, а тиме и изложеност земље девизном ризику кретања долара према евру.

Након успешног изласка Србије на међународно финансијско тржиште првом емисијом еврообвезнице у еврима у јуну 2019. године, постали су доступни реперни подаци о премији ризика EMBI за Србију, на бази дуга у еврима. Овај показатељ је од краја јула 2019. године (откад су доступни подаци) био у просеку за 10 базних поена нижи од општег (композитног) показатеља глобалне премије ризика земаља у развоју, што потврђује да међународни улагачи Србију сматрају сигурном и повољном инвестиционом дестинацијом.

Доларска EMBI премија ризика, која се обрачунава као пондерисана разлика између стопе приноса на еврообвезнице земаља у развоју и стопe приноса на америчке обвезнице упоредиве рочности, сматра се реперним показатељем премије ризика земаља у развоју. Престанак објаве овог показатеља за српске доларске хартије од вредности представља прилику да се осврнемо на кретање премије ризика Републике Србије у претходних 15 година и упоредимо је с кретањем овог показатеља у другим земљама у развоју.

Поређењем кретања EMBI за Србију с композитном мером EMBI Global (која пружа информацију о општој (глобалној) ризико премији земаља у развоју) током последњих 15 година (од 2005. до 2020) – јасно се могу издвојити два потпериода (графикон 1).

I Премија ризика Србије углавном виша од глобалне премије ризика
(од 2005. до краја 2013)

У овом потпериоду EMBI за Србију у просеку је износио 406 базних поена, што је знатно изнад просека композитне мере за све растуће земље (EMBI Global), који је износио 318 базних поена. При томе, чак 86% овог потпериода било је карактерисано кретањем премије ризика Србије изнад глобалне премије ризика земаља у развоју.
 
Таква кретања указују на то да су инвеститори тада посматрали Србију као ризичнијег издаваоца обвезница, ризичнију земљу и инвестициону дестинацију у целини.

Недовољан степен макроекономске стабилности такође је утицао на то да се током кризних епизода EMBI за Србију повећава динамичније од просека земаља у развоју – најпре током Светске економске кризе (2007–2009), када је премија ризика Србије достигла максимални 1.351 базни поен, као и током кризе јавног дуга у зони евра (2011–2012). У периодима повећане неизвесности на финансијским тржиштима, међународни инвеститори су, у недостатку поверења, у већем степену продавали доларске еврообвезнице Србије него еврообвезнице других земаља у развоју.

II EMBI Србије готово константно испод глобалне премије ризика
(од почетка 2014. године до данас)

Тренд смањења премије ризика за Србију започет је још у другој половини 2013. године. У последњих седам година (од почетка септембра 2013. до краја августа 2020) EMBI за Србију смањен је за 357 базних поена (са 460 базних поена на 103 базна поена), што представља најзначајније смањење међу 43 земље у развоју. У истом периоду, EMBI Global повећан је за 10 базних поена. Јасно је да је током последњих седам година смањење доларске премије ризика Србије резултат искључиво домаћих фактора – успостављања и очувања макроекономске стабилности, из које је проистекло јачање поверења инвеститора.

Након смањивања разлике између индекса EMBI за Србију и EMBI Global почетком 2014. године, премија ризика Србије се у периоду који следи константно налазила на нивоу нижем од глобалне премије ризика. У поређењу с просеком показатеља EMBI Global у овом потпериоду, који је износио 372 базна поена, просечан EMBI за Србију био је знатно нижи (износио је 196 базних поена), при чему је најнижи ниво забележен 23. децембра 2019. године (само 5 базних поена).

Када се анализира кретање доларског EMBI за Србију и просечне премије ризика земаља у развоју са инвестиционим нивоом кредитног рејтинга (најмање BBB– према агенцији Standard & Poor’s), уочава се да се од 2017. године доларским еврообвезницама Републике Србије на секундарном тржишту трговало по условима који су били карактеристични за земље с кредитним рејтингом инвестиционог ранга. Другим речима, професионални инвеститори су у овом периоду Републику Србију сврстали у земље инвестиционог ранга, оне у које је сигурно улагати, што представља потврду високог степена поверења тржишних учесника у макроекономску слику наше земље.

Извор:
Кабинет гувернера