latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Сервисирање јавног дуга | Трговање обвезницама

Трговање обвезницама

Трговина обвезницама девизне штедње обавља се на Београдској берзи преко чланова Београдске берзе – берзанских посредника који су истовремено и чланови Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности .

Да би страно или домаће правно и физичко лице могли да тргују обвезницама девизне штедње, морају имати:

  • отворен девизни рачун код домаће пословне банке ради куповине, односно продаје обвезница девизне штедње;
  • отворен власнички рачун хартија од вредности (обвезница) у Централном регистру хартија од вредности;
  • склопљен уговор о посредовању са берзанским посредницима који тргују обвезницама у име и за рачун својих клијената (купаца и продаваца).

Домаће правно лице и предузетник, домаће физичко лице и грађани на привременом раду у иностранству, као и страно физичко и правно лице, обвезнице могу куповати и продавати на финансијској берзи за девизе, а девизе остварене продајом на берзи обавезни су да положе на девизни рачун. Девизе остварене продајом на берзи, као и девизе остварене наплатом обвезница у року доспећа, страно физичко и правно лице могу слободно трансферисати у иностранство, чл. 10. и 11. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана (''Службени лист СРЈ'', бр. 36/2002).

Обвезницама девизне штедње може се трговати и ванберзански.

У складу са Одлуком о емисији обезница Републике Србије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана (''Службени гласник РС'', бр. 48/2002 и бр. 56/2002), власници обвезница серије А и серије Б чији је емитент СР Југославија могу у Централном регистру хартија од вредности те обвезнице заменити за обвезнице Републике Србије.

 

Погледајте...
Извештај са Београдске берзе о трговању обвезницама девизне штедње