latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
2018-12-10 16:09:00.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за децембарски испитни рок
2018-11-30 13:02:58.0 Распоред полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за децембарски испитни рок, који ће се одржати 10., 11., 13. и 14. децембра 2018. године у просторијама Народне банке Србије, улица Немањина 17 (улаз из улице Светозара Марковића).
Евентуално доношење новог премијског система и нове тарифе премије осигурања од аутоодговорности у надлежности Удружења осигуравача Србије
2018-11-13 16:55:54.0 Поводом написа у медијима о трошковима премије осигурања од аутоодговорности и техничких прегледа, Народна банка Србије истиче да, према расположивим подацима о учешћу штета у премији...
 
Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању
2018-11-01 10:58:08.0 Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању...
 
Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2018. године
2018-10-03 14:45:21.0 Стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2018. године биће одржан...
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора