latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Уговор о финансијском лизингу Уговор о финансијском лизингу је уговор закључен између даваоца лизинга и примаоца лизинга, којим се давалац лизинга обавезује да на примаоца лизинга пренесе овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на одређено време, у коме прималац лизинга ужива све користи и сноси све ризике у вези с власништвом, а прималац лизинга се обавезује да му за то плаћа уговорену накнаду, у уговореним роковима. Уговор о лизингу обавезно садржи набавну вредност предмета лизинга, укупан износ лизинг накнаде коју плаћа прималац лизинга, износ појединачних рата лизинг накнаде и њихову структуру, њихов број и време плаћања, рок на који је уговор закључен, место, рок, начин и услове испоруке предмета лизинга, начин и услове преноса својине над предметом лизинга, односно начин и услове продужења рока трајања уговора. Уговор о лизингу мора бити закључен у писаној форми.
Унакрсна клаузула Клаузула у уговору о иностраном кредиту којом се предвиђа да је наступио ''случај неизвршења'' по конкретном кредиту уколико дужник не извршава своје обавезе по неком другом послу. Омогућава инокредитору да прогласи кредит доспелим или да захтева убрзавање отплате кредита.
Универзална страна у трансакцији (Central Counter Party - CCP) Клириншка кућа постаје универзална страна у трансакцији када се обавеже да ће свим купцима испоручити купљене хартије од вредности, а свим продавцима исплатити новац по основу продатих хартија од вредности, тј. купац свим продавцима и продавац свим купцима.
Усвојени финансијски извештај Финансијски извештај који се саставља после извршене ревизије, а садржи мишљење овлашћеног ревизора; доставља се Народној банци Србије после усвајања на скупштини или другом органу управљања правног лица; може бити усвојени годишњи и усвојени консолидовани финансијски извештај.
Увезена инфлација Раст цена на домаћем тржишту под утицајем раста цена увозних добара, и то директно преко раста цена увезених готових производа, али и индиректно, преко раста цена увезених инпута који се користе у производњи домаћих производа.