latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.07.2017.

Забрана неовлашћеног пружања платних услуга није онемогућавање онлајн плаћања

Народна банка Србије, у складу са својим законским овлашћењима, утврдила је да се знатан број физичких лица која с банкама имају закључене уговоре о отварању, вођењу и гашењу текућих рачуна и уговоре о пружању услуга електронског банкарства, коришћењем WEB E-bank и mBanк сервиса, бави неовлашћеним пружањем платних услуга. Та лица су вршила плаћања за рачун већег броја физичких лица, најчешће за регистрацију моторних возила и за месечне обавезе по рачунима за струју. Нека лица су преко свог текућег рачуна извршила преко 1.000 трансакција, у износу преко осам милиона динара.

Како је наведени начин плаћања постајао све масовнији, Народна банка Србије је банкама упутила допис како би се благовремено спречило кршење Закона о платним услугама. Погрешно је протумачено да је допис имао за циљ да онемогући клијенте да врше онлајн плаћања, под којима се подразумева плаћање рачуна за потребе, на пример, свог домаћинства, чланова породице, родбине и слично, већ је циљ да се такво плаћање не врши у комерцијалне сврхе, односно као пословна делатност.

Циљ овог дописа банкама је да благовремено опомену лица за која примете да се баве неовлашћеним пружањем платних услуга (и на тај начин компромитују праву сврху могућности коју је Народна банка Србије, ради повећања конкуренције банкама и Пошти, дала – да и небанкарске институције пружају платне услуге), јер су за то предвиђене значајне новчане казне. Одређена лица код којих су утврђене злоупотребе уверавала су Народну банку Србије да су поменуте услуге обављали из незнања и дa су од момента добијања правих информација одмах престајали с пружањем тих услуга.

Такође, желимо да истакнемо да су неке банке разумеле намену и сврху дописа и у складу с њим поступиле, док је другим банкама очигледно било једноставније да с клијентима с којим имају закључене поменуте уговоре раскину сарадњу, што је и изазвало нежељене реакције.

Имајући у виду све изнето, Народна банка Србије још једном истиче да се плаћање преко ових сервиса може, као и до сада, несметано користити за плаћања рачуна, на пример, за домаћинство у коме живе, својих чланова породице и слично, али се не може користити за плаћање рачуна ради наплате провизије за ту услугу, односно као пословна делатност, уколико за то нису овлашћени.

Овим путем, такође, наглашавамо да уколико физичка и правна лица обављају послове платног промета преко физичких и правних лица која немају одговарајућу дозволу Народне банке Србије, односно преко лица која незаконито пружају платне услуге – постоји висок ниво извесности да као корисници таквих услуга могу претрпети знатну штету, а ефикасна и благовремена заштита њихових права и евентуални повраћај новчаних средстава у овом случају били би готово онемогућени.

Кабинет гувернера