latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.12.2018.

Почиње применa Закона о међубанкарским накнадама

Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица  (Закон), којим је први пут на целовит начин уређено пословање платним картицама у Републици Србији, данас почиње да се примењује.

Платне картице су најпопуларнији безготовински платни инструмент код нас. Учешће трансакција платним картицама у укупном броју трансакција потрошача изабраним платним инструментима у првих девет месеци 2018. године износило је 60,15%.

Приликом предлагања овог закона, Народна банка Србије се руководила следећим циљевима:

  • да се заштите интереси корисника платних картица (потрошача и трговаца), 
  • да се адекватним уређивањем тржишта платних картица подстакне даљи раст безготовинских плаћања, са свим њиховим позитивним макроекономским ефектима, и
  • да се омогући фер тржишна утакмица смањењем трошкова прихватања платних картица и повећањем транспарентности и конкурентности на тржишту.

Усмерен ка остварењу наведених циљева, овај закон представља надоградњу правног оквира за савремене облике плаћања у нашој земљи, чије су чврсте основе успостављене Законом о платним услугама 2014. године.

Међубанкарске накнаде (енгл. interchange fees), које су основни покретач високих трошкова везаних за картичне трансакције, представљају централну тачку Закона. Ове накнаде банка прихватилац, која код трговца поставља POS терминал, плаћа банци која је издала картицу, за сваку платну трансакцију извршену употребом платне картице. Банка прихватилац ове накнаде преваљује на трговца и тиме оне директно утичу на висину трговачке накнаде коју трговац плаћа за коришћење POS терминала. Трговац даље ове накнаде уграђује у цену робе и услуга и, на крају, плаћамо их сви ми, потрошачи – и они који плаћају картицама, и они који плаћају готовином.

На основу наведеног, очекује се да ће друштво у целости осетити позитивне ефекте примене закона којим се дефинишу ниже међубанкарске накнаде, односно да ће се његови позитивни ефекти пренети до крајњег потрошача. С тренутно просечног 1%, Законом се међубанкарске накнаде ограничавају на ниво на коме су у земљама Европске уније – на 0,2% за трансакције дебитним картицама и 0,3% за трансакције кредитним картицама, с прелазним периодом од шест месеци, од 17. децембра 2018. године до 17. јуна 2019. године, када су међубанкарске накнаде ограничене на максималних 0,5% за дебитне и 0,6% за кредитне картице. Како би у што скоријем периоду остварила циљеве који су пројектовани приликом предлагања Закона, Народна банка Србије, као оператор националног картичног система DinaCard, дефинисала је да се већ од 17. децембра 2018. године, дакле без прелазног периода, примене међубанкарске накнаде у износу до 0,2% за трансакције обављене дебитним картицама, а 0,3% за трансакције обављене кредитним картицама.

Треба имати у виду да законска решења првенствено штите интересе малих трговаца, занатлијa и малих радњи, који имају слабију преговарачку позицију од банака у погледу трошкова прихватања платних картица који су им наметнути, чиме су дестимулисани да омогуће плаћања платним картицама на својим продајним местима, па прихватају само плаћања готовином. Ограничавањем међубанкарских накнада трговцима се отвара могућност да, постављањем POS терминала под повољнијим условима, привуку нове потрошаче и боље се позиционирају на тржишту.

Почевши од данас, у примени је и правило о раздвајању накнада (енгл. Unblending), према коме су банке прихватиоци дужне да, уместо збирних накнада за све картице, трговцима понуде трговачке накнаде појединачно за различите брендове и различите врсте картица, које се на тржишту знатно разликују. Исто тако, банке прихватиоци имају обавезу да трговцима након извршених трансакција доставе информације о наплаћеној трговачкој накнади, и то с посебно приказаним трошковима међубанкарске накнаде и накнада картичног система. На основу наведеног, трговци ће имати увид у основне компоненте трговачке накнаде – трошкове међубанкарске накнаде, накнаде картичног система и маргину банке и моћи ће да се упознају с тим које картице им стварају веће трошкове. Трговци ће моћи да анализирају расположиве податке и искористе их за преговоре с банком о снижавању трговачке накнаде.

Захваљујући новим правилима, која доносе виши степен транспарентности, трговцима је омогућено да изаберу платне картице које прихватају на продајном месту, у зависности од трошкова које поједине картице носе, за шта се очекује да ће довести до конкуренције која стимулише употребу јефтинијег производа. Закон не дозвољава банкама и картичним системима да трговцу забране да усмери потрошача на употребу било ког платног инструмента (нпр. због нижих трговачких накнада у том случају), да дâ предност платном инструменту одређеног картичног система и да обавести потрошача о накнадама које тај трговац плаћа банци прихватиоцу.

Иако Закон ограничава међубанкарске накнаде, треба имати у виду да не утиче на висину накнада картичних шема, које саме стварају своје политике накнада, а битно се разликују код различитих картичних система. Управо зато што накнаде картичних система утичу на висину трговачких накнада, у складу са законским одредбама које се од данас примењују, трговци имају право да траже од банака уговарање различитих трговачких накнада за картице различитих брендова. Напомињемо да је једна од мера Народне банке Србије, која управља националним картичним системом DinaCard, то што је, ради снижавања укупних трошкова прихватања картичних плаћања, дефинисала најниже накнаде картичног система за DinaCard систем, како би банке прихватиоци могле да трговцима нуде ниже трговачке накнаде за прихватање националне картице и да њено прихватање на продајним местима буде што повољније за трговце у земљи.

Подсећамо да је Народна банка Србије припремила летак за трговце  којим се на јасан и прегледан начин информишу о правима које им доноси Закон о међубанкарским накнадама. У летку су истакнути практични савети за јачање позиције првенствено малих трговаца у односу с банкама.

Кабинет гувернера