latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.02.2019.

Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор

DinaCard је једина картица у Србији којом се на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могу, без провизије, измирити обавезе по основу:

  • пореза на имовину физичких лица, чија прва рата на наплату доспева 14. фебруара,
  • годишњег пореза на доходак грађана,
  • пореза на промет моторних возила,
  • пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и 
  • доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

Поред тога, на шалтерима Управе за трезор DinaCard картицом могу се измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, и према онима који имају подрачуне у Управи за трезор и према онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни ЈКП Инфостан технологије, ЈКП Информатика Нови Сад, Телекома а.д. и сл.), уз ниске провизије.

Сектор за платни систем