latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.10.2008.

Депозити у банкама заштићени и сигурни

Поводом написа у појединим медијима о „слому“ нашег банкарског сектора,  Народна банка Србије уверава грађане да је реч о неодговорном пласирању дезинформација и да су, захваљујући одговорној супервизији централне банке, средства депонената заштићена. Депозити грађана у банкама у потпуности су сигурни и не постоји ниједан разлог за њихово исхитрено подизање, а нарочито не пре рока доспећа, јер тиме грађани не само да губе уговорену камату на орочена средства него се и излажу додатним трошковима везаним за плаћање пенала.

Народна банка Србије подсећа да су средства која банке држе код Народне банке у потпуности ликвидна и већа од укупног износа депозита становништва. Наиме, док депозити становништва чине 28% билансне суме банкарског сектора, средства банака код Народне банке чине 34% те суме. Ако се има у виду да се знатан део депозита становништва односи на депозите положене ради добијања кредита, ова разлика, а тиме и сигурност депозита, још је већа.
Уз то, код Агенције за осигурање депозита осигурани су сви депозити становништва код банака до 3.000 евра, што чини  80% укупног броја  свих депонената код банака.

Народна банка истиче да је наш банкарски сектор високо ликвидан,  солвентан и способан да одговори на све доспеле обавезе у целини и о року. Штавише, показатељ ликвидности банкарског сектора је двоструко већи од прописаног, а адекватност капитала од 28,1%  је 2,3 пута већа у односу на минимално прописану и 3,5 пута већа у односу на минимално утврђен ниво у земљама Европске уније. Такође, све банке у Србији задовољавају показатеље ликвидности и солвентности и ниједна од њих за ликвидност не користи ломбардне кредите.

У прилог сигурности и високој солвентности банака говори и податак да у укупној билансној суми банкарског сектора сопствени капитал банака учествује са преко 24%, као и да су, захваљујући мерама Народне банке које се односе на процену ризика којима се банке излажу у свом пословању, потенцијални губици банака по кредитима покривени обезбеђеним резервацијама.
Банке, дакле, не само да располажу средствима довољним за исплату депозита, него су њихова средства која држе код Народне банке Србије  већа од укупног износа депозита становништва. Поред тога, банке су високо капитализоване и способне да и сопственим средствима амортизују евентуалне додатне губитке. Уколико се томе дода и ниво осигураних депозита – а треба знати да депозити лица повезаних с банком, попут директора банака, чланова управног одбора, чланова њихових породица, акционара с минимално 5% акција, чланова њихових породица и слично, нису осигурани – очигледно је да су депозити становништва у потпуности обезбеђени.

Управо актуелна дешавања на глобалном финансијском тржишту потврђују колико су биле оправдане и потребне мере које је, у оквиру својих регулаторних активности, Народна банка Србије предузимала и због којих је неретко била критикована. Захваљујући њима, данас имамо стабилан банкарски сектор у који грађани могу да имају пуно поверење, тим пре што Народна банка врши редовну и континуирану супервизију банака да би заштитила средства депонената.


Кабинет гувернера