latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

18.04.2016.

Народна банка Србије доприноси привредном расту вођеном инвестицијама

Допринос Народне банке Србије макроекономској стабилности и економском опоравку је препознатљив у обезбеђењу и очувању ценовне и финансијске стабилности, као и нижим трошковима финансирања државе и приватног сектора, али не треба заборавити ни њен допринос стварању повољног пословног и инвестиционог амбијента. То је, уз снажну фискалну консолидацију и структурне реформе, створило услове за раст домаћих и страних инвестиција.

Инвестиције, пре свега приватне, биле су кључни покретач привредног раста у Србији у 2015, а то очекујемо и у наредном периоду. О томе сведоче раст инвестиција, њихова диверсификација, већи прилив страних директних инвестиција и инвестиционо кредитирање, што је резултирало и растом производње намењене извозу у 2015. години.

На раст инвестиција указују повећане набавке опреме и позитивна кретања у грађевинарству. Раст инвестиција у опрему током 2015. илуструје раст увоза машина и опреме од 11,7%, као и домаће производње од 19,1%. Позитивна кретања остварена су и у грађевинарству – повећана је вредност изведених радова (за 18,3%), како у инфраструктури, тако и у станоградњи; производња грађевинског материјала (за 3,0%); број издатих грађевинских дозвола (за 26,3%); број радника (за 2,4%); ефективни часови рада (за 3,3%). Значајно учешће у грађевинарству имају инфраструктурни радови који се финансирају из буџета и чија је реализација знатно убрзана у 2015, што потврђује и реални раст капиталних расхода државе од 16,7%. На основу кретања забележених на почетку 2016. очекујемо да инвестиције остану окосница привредног раста.

На већу диверсификацију инвестиција указују токови страних директних инвестиција, а пре свега остварени резултати прерађивачке индустрије у производњи и извозу. Тако је у 2015. години две трећине области прерађивачке индустрије остварило раст производње, а чак 20 од 23 области бележе и раст извоза. Позитивни ефекти инвестиција видљиви су и у 2016. години кроз динамичан раст извоза, који у прва два месеца износи 14,4% међугодишње.

Финансирање раста инвестиција омогућено је повољнијим резултатима пословања по основу нижих трошкова задуживања, повећаним кредитирањем, појачаним приливом страних директних инвестиција и падом светске цене нафте. Нето стране директне инвестиције су у 2015. износиле 1,8 милијарди евра и биле су више за око 45,6% у односу на 2014. Поред тога, нижи трошкови задуживања учинили су атрактивнијим и инвестиционе кредите, чији је обим био два и по пута већи у 2015. у односу на 2014. годину.

Значајну подршку инвестицијама пружила је постигнута макроекономска стабилност, која се, између осталог, огледа и у ниској и стабилној инфлацији, као и смањењу унутрашње и спољне неравнотеже. То је потврђено и успешно завршеним ревизијама аранжмана с Међународним монетарним фондом, побољшањем изгледа кредитног рејтинга и напретком на међународним листама конкурентности. Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити да пружа допринос побољшању пословног и инвестиционог амбијента.

Кабинет гувернера