Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Ciljevi monetarne politike u 2005.

Osnovni cilj monetarne politike za 2005. godinu jeste smanjenjestope inflacije. Dodatni cilj monetarne politike je održavanjestabilnosti finansijskog sistema¹ .

NBS svake godine sačinjava program monetarne politike, u komeocenjuje tempo rasta novca i kredita koji je potreban da bi seostvarila projektovana stopa inflacije za tu godinu. Tokom godine prati ostvarena kretanja i upoređuje ih sa projektovanim i u slučaju delovanja nepredviđenih faktora revidira prognoze.

Projekcija monetarnih agregata zasniva se na ciljevima ekonomske politike i relevantnim pretpostavkama o makroekonomskom okruženju koji su sadržani u postojećim dokumentima o ekonomskoj politici² . Shodno tome, pretpostavljeno je da će realnirast BDP-a u 2005. godini iznositi 4,5% i da će doći do smanjenja spoljnotrgovinskog deficita. U skladu sa srednjoročno održivom platnobilansom pozicijom zemlje, procenjuje se da će porast neto deviznih rezervi bankarskog sektora iznositi 395 miliona SAD dolara.

Monetarni agregati i tekući račun platnogbilansa, stope rasta u %,
decembar prema decembru prethodnegodine

  2003. 2004. 2005.
Projekcija
Neto devizna aktiva NBS (u mln USD)¹ 427,0 171,0 395,0
Primarni novac 1,0 10,00 6,5
Novčana masa M1 13,1 8,0 11,0
Novčana masa M2 11,4 13,1 12,0
Novčana masa M3² 23,6 12,1 15,0
Krediti banaka 26,7 52,2 16,5
 
Tekući račun platnog bilansa (u mln USD) -1.928,0 -2.922,0 -2.277,0
(u % BDP-a) 10,0 13,2 9,5

¹ Računato po kursu od kraja prethodne godine.
² Za devizne depozite primenjen stalni kurs od kraja prethodnegodine.

NBS procenjuje da će, pri navedenim pretpostavkama o ekonomskojpolitici, u 2005. rast primarnog novca iznositi oko 6,5%. Procesblage remonetizacije uz umereno usporavanje brzine opticaja novca ćese nastaviti, tako da će rast novčane mase M2 iznositi oko 12%, ašire definisana novčana masa, M3, sa deviznim komponentamaiskazanim po stalnom kursu, porasti za oko 15%. Ta projekcijazasniva se na bržem rastu štednih depozita u odnosu natransakcione.

U narednom srednjoročnom periodu nastaviće se sa monetarnompolitikom vezivanja rasta primarnog novca i novčane mase za kretanjeneto devizne aktive³  i sa politikom rukovođenofleksibilnog kursa dinara u cilju smanjenja inflacije i jačanjapoverenja u dinar. Na bazi takvih pretpostavki, projektovan jeprosečan godišnji rast cena na malo od 7% u periodu 2006. do 2008. godine.


¹  Program monetarne politike NBS za 2005. godinu.
² Memorandumu o budžetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2005.godinu, s projekcijama za 2006. i 2007. godinu.
³ Ova specifikacija kriterijuma oslanja se na konceptualni okvirfinansijskog programa, teorijski koncept poznat kao monetarnipristup platnom bilansu razrađen u Međunarodnom monetarnomfondu.