ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Ciljevi monetarne politike u 2004.

Na osnovu preduzetih mera monetarne politike, Narodna banka Srbije je u 2003. godini ostvarila postavljene ključne ciljeve, pre svega smanjenje inflacije, održavanje relativne stabilnosti domaće valute, povećanje deviznih rezervi, postupno povećanje novčane mase (remonetizacija), smanjenje eskontne stope i jačanje operacija na otvorenom tržištu novca i hartija od vrednosti.

Shodno Programu monetarne politike Narodne banke Srbije za 2004. godinu , Narodna banka Srbije je za 2004. godinu kao osnovni cilj predvidela dalje smanjenje stope inflacije na nivo od 7% (decembar na decembar), održanje stabilnosti finansijskog sistema i povećanje neto deviznih rezervi bankarskog sektora za oko 150 miliona SAD dolara. Izmnenama Programa monetarne politike u drugom kvartalu 2004. godine, ciljna stopa inflacije je korigovana na 8,5% (decembar na decembar).

Kurs dinara će biti u režimu rukovođenog fluktuiranja i formiraće se na osnovu ponude i tražnje na deviznom tržištu. Narodna banka Srbije će nastaviti sa intervencijama na deviznom tržištu radi usmeravanja kursa u skladu sa srednjoročno održivom platnobilansnom pozicijom zemlje, imajući pri tom u vidu osnovni cilj daljeg smanjena stope inflacije, uz paralelno postupno jačanje uloge kamatne stope kao instrumenta monetarne politike.

Programom je projektovan rast primarnog novca od oko 9%, rast novčane mase M2¹  od oko 14% i rast šire novčane mase M3²  od oko 15%. Projekcija monetarnih agregata zasniva se na pretpostavci o približno nepromenjenom deficitu spoljnotrgovinskog bilansa i smanjenju priliva stranog kapitala u 2004. godini u odnosu na 2003. U slučaju odstupanja neto deviznog priliva od projektovanog nivoa, monetarna politika bi se delimično prilagodila nastalim promenama.

Narodna banka Srbije će u 2004. godini nastaviti sa jačanjem indirektnih instrumenata monetarnog regulisanja, uključujući i pokretanje repo operacija. Takođe će se preduzeti aktivnosti u cilju daljeg razvoja finansijskih tržišta.

Nastaviće se sa procesom unapređenja kontrole boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija u skladu sa međunarodnim standardima, kao i sa procesom uređenja, unapređenja, nadgledanja i kontrole dinarskog platnog prometa u bankama radi obezbeđenja finansijski zdravog i stabilnog bankarskog sistema.


¹  M2 = M1 + dinarski depoziti
²  M3 = M2 + devizni depoziti.