ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Ciljevi monetarne politike u 2003.

Narodna banka Jugoslavije, tokom protekle godine, svoje aktivnosti je usmerila prvenstveno na restrukturiranje bankarskog sistema i unapređenje instrumenata monetarne politike. Postignuti rezultati takve politike bili su impresivni - stabilan kurs dinara, smanjenje stope inflacije na 14,2% u odnosu na decembar 2001. godine, porast deviznih rezervi Narodne banke Jugoslavije, kao i rast kredita banaka odobrenih privredi i stanovništvu, koji je doprineo jačanju agregatne tražnje, koja je, sa svoje strane, dala pozitivan impuls ukupnoj ekonomskoj aktivnosti, a time i jačanju konkurentskog položaja srpske privrede. Takođe, važno je naglasiti da je prošlu godinu karakterisala i tendencija smanjenja eskontne stope, na 9,5% na godišnjem nivou, koja će se, kako se predviđa, nastaviti i u 2003. godini.

Rast novčane mase M1¹  ostvaren je kako kreiranjem novca po osnovu povećanja deviznih rezervi, tako i porastom plasmana banaka. To ipak nije dovelo do ubrzanja inflacije, zahvaljujući rastu realne tražnje za novcem i nastavku remonetizacije. Rast agregata M1 praćen je takođe rastom monetarnih agregata M2²  i M3³ .

Stabilnost kursa dinara i uslova privređivanja uticali su na jačanje poverenja građana u bankarski sistem zemlje, usled čega su i dinarska i devizna štednja ostvarile porast. Pored toga, pozitivni efekti konkurencije između banaka odrazili se u postepenom snižavanju kamatnih stopa i poboljšanju kvaliteta bankarskih usluga, kao i u sve većem korišćenju bezgotovinskog načina plaćanja.

Nastavak takvih kretanja očekuje se i u 2003. godini. Prema Odluci o monetarnoj politici za 2003. godinu , osnovni ciljevi monetarne politike za tu godinu su obaranje stope inflacije na 9% u odnosu na 31. decembar 2002, održavanje stabilnosti kursa dinara i dalji porast deviznih rezervi kojima rukuje Narodne banka Jugoslavije za 330 miliona SAD dolara.

Banke će u tekućoj godini slobodno formirati svoje kurseve za devize i efektivni strani novac, na osnovu ponude i tražnje deviza na deviznom tržištu. Očekuje se da će kamatne stope banaka nastaviti da padaju, u skladu sa smanjenjem inflacije i uspostavljenom stabilnošću kursa dinara. Kontrola boniteta poslovanja banaka obavljaće se u skladu sa međunarodnim standardima. Narodna banka Jugoslavije je obezbedila uslove za prenos platnog prometa u banke, koji je počeo da se primenjuje od 1. januara 2003. godine, i nastaviće da uređuje, nadgleda i kontroliše dinarski platni promet u bankama.

Centralna banka će nastaviti sa intervencijama na deviznom tržištu, radi održavanja stabilnosti kursa dinara, prodavanjem i kupovinom deviza. Očekuje se dalje jačanje poverenja u nacionalnu valutu, što bi, uz unapređenje fiskalnog sistema, trebalo da doprinese i smanjenju obima sive ekonomije. U toku tekuće godine predviđen je takođe nastavak jačanja tržišnih instrumenata monetarnog regulisanja, kao i razvoj finansijskog tržišta.


¹  M1 = gotov novac u opticaju + transakcioni depoziti
²  M2 = M1 + dinarski depoziti
³  M3 = M2 + devizni depoziti