ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Stendbaj aranžman 2001.

Druga tranša

Na sastanku Odbora izvršnih direktora MMF-a, održanom 19. septembra 2001. godine, Jugoslaviji je odobreno povlačenje druge tranše stand-by kredita u iznosu od 50 miliona specijalnih prava vučenja, tj. oko 65 miliona SAD dolara (Press Release No. 01/91).

G. Šigemicu Sugisaki, zamenik generalnog direktora MMF-a i predsedavajući na tom sastanku, istakao je da je Vlada SRJ postigla značajan uspeh u sprovođenju reformi makroekonomske politike, u prvom redu na polju smirivanja inflatornih pritisaka, uz istovremeno povećanje deviznih rezervi i oživljavanje procesa proizvodnje.

G. Šigemicu je, između ostalog, rekao i sledeće: “Jugoslovenske vlasti su pod veoma teškim okolnostima postigle veliki napredak u stabilizaciji privredne situacije, kao i u sprovođenju reformi započetih prošle godine. Pa ipak, pred njima su veliki izazovi, koji zahtevaju istrajnost i doslednost u sprovođenju programa, kao i jaku podršku donatora i kreditora iz inostranstva.

Pažljivo pripremljena makroekonomska politika već je dovela do sniženja stope inflacije i povećanja deviznih rezervi zemlje, kao i povećanja industrijske proizvodnje. Na polju strukturnih reformi je uveden novi poreski sistem, a devizni sistem, trgovinski i sistem cena su početkom godine gotovo u potpunosti liberalizovani. Usvajanjem novog okvira procesa privatizacije i definisanjem strategije razvoja bankarskog sistema postavljen je odgovarajući zakonski okvir s ciljem transformacije privrede ka tržišnoj ekonomiji.

U ostvarivanju postavljenih fiskalnih ciljeva, obe republike će se suočavati sa brojnim teškoćama usled sve većih zahteva za povećanje budžetskih rashoda, kao i sa problemima vezanim za popunjavanje budžetskih prihoda i izvršenje budžetskih obaveza. Tim pre se nameće potreba za poštovanjem prioriteta pri izvršavanju budžeta i ograničavanjem troškova u skladu sa raspoloživim sredstvima, kako bi se izbegli neusklađenost u izvršavanju budžeta i mogućnost pojave inflatornog finansiranja”.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća tranša
Četvrta tranša