Narodna banka Srbije
 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Stendbaj aranžman 2001.

Stand-by aranžman

Odbor izvršnih direktora MMF-a je 11. juna 2001. godine SR Jugoslaviji odobrio stand-by kredit u iznosu od 200 miliona specijalnih prava vučenja (oko 249 miliona SAD dolara) kao podršku ekonomskom programu Savezne vlade (Press Release No. 01/31).

Tom prilikom g. Stenli Fišer, prvi zamenik izvršnog direktora istakao je sledeće:
“Vlasti u SRJ uključile su se impresivno brzo i odgovorno u izuzetno težak zadatak obnove njene uništene privrede. Podrška tom zamahu biće ključna za građenje široke političke podrške reformama i osiguranje njihove opravdanosti.”

Fišer je rekao da su važne strukturne reforme, kao što su liberalizacija deviznog i trgovinskog sistema, kao i radikalne reforme fiskalnog sistema već započete. Štaviše, naglasio je on, jugoslovenske vlasti su formulisale i počele primenu restrukturiranja banaka u saradnji sa MMF-om i Svetskom bankom, a predstoji i usvajanje novog transparentnog okvira za privatizaciju.

SR Jugoslaviji je odmah stavljeno na raspolaganje 50 miliona specijalnih prava vučenja (oko 62 miliona SAD dolara). Prema odluci Izvršnog odbora MMF-a, Jugoslaviji će preostale tri tranše zajma biti odobravane posle sastavljanja kvartalnih pregleda izvršenja programa.

Rezultati sprovođenja programa stand-by aranžmana ocenjuju se na osnovu dogovorenih kvantitativnih kriterijuma izvršenja (neto deviznih rezervi Narodne banke Jugoslavije, neto domaće aktive, zaduženja konsolidovane javne uprave kod bankarskog sektora, zaključivanja novih nekoncesionalnih inostranih zajmova od strane javnog sektora, preuzimanja dugova privrede prema bankama od strane javnog sektora i sprečavanja akumuliranja novih docnji po osnovu servisiranja spoljnog duga), kao i strukturnih mera u fiskalnom, finansijskom i privatnom sektoru.