Narodna banka Srbije
 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Aranžman za produženo finansiranje

Odbor izvršnih direktora MMF-a odobrio je SR Jugoslaviji, 13. maja 2002. godine, trogodišnji finansijski aranžman, tzv. aranžman za produženo finansiranje (Extended Fund Facility), u iznosu od 650 miliona specijalnih prava vučenja (oko 829 miliona dolara), kao podršku ekonomskom programu stabilizacije i reformi za period 2002-2005. godine (Press Release No. 02/25).

Korišćenje prve tranše novog finansijskog aranžmana u iznosu od 50 miliona specijalnih prava vučenja (oko 64 miliona dolara) stavljeno je na raspolaganje Jugoslaviji odmah nakon aktiviranja novog aranžmana 14. maja 2002. godine. Finansijska sredstva Fonda u okviru novog aranžmana koristiće se u 13 tranši (rata) od po 50 miliona specijalnih prava vučenja i biće uslovljena ostvarivanjem zadovoljavajućih rezultata utvrđenog ekonomskog programa i strukturnih reformi. Ocena sprovođenja programa i ostvarenih rezultata vršiće se polugodišnje.

Novi finansijski aranžman odobren je zahvaljujući dobrim rezultatima sprovođenja ekonomskog programa i strukturnih reformi utvrđenih stand-by aranžmanom od 11. juna 2001. godine, kao i zadovoljavajućim ekonomskim programom stabilizacije i reformi SR Jugoslavije za period 2002-2005. godine. Osnovu srednjoročnog ekonomskog programa čine postizanje održivog privrednog rasta, poboljšanje životnog standarda stanovništva, niska stopa inflacije i dalji rast deviznih rezervi zemlje. S tim u vezi, ključne reforme izvršiće se na planu liberalizacije deviznog tržišta, poboljšanja domaćeg sistema platnog prometa, jačanja kontrole poslovanja banaka, poboljšanja poreske administracije i ubrzavanja procesa privatizacije.

Zaključivanje novog finansijskog aranžmana sa Fondom omogućiće realizaciju prve faze smanjenja duga SR Jugoslavije prema poveriocima Pariskog kluba u iznosu od 51%, tj. za oko 2 milijarde dolara, u skladu sa Usaglašenim zapisnikom o konsolidaciji duga SR Jugoslavije, potpisanim 28. decembra 2001. godine.

Na Odboru izvršnih direktora Fonda, istaknuti su «impresivni rezultati koje su jugoslovenske vlasti ostvarile u procesu stabilizacije i sprovođenja reformi od kraja 2000. godine, od kada je SR Jugoslavija nasledila članstvo u Fondu». Ocenjeno je da srednjoročni ekonomski program SR Jugoslavije, podržan aranžmanom za produženo finansiranje, predviđa dalji napredak u stabilizaciji, uz obezbeđenje uslova neophodnih za restrukturiranje i investicione potrebe zemlje. Jugoslovenskim vlastima je preporučeno dosledno sprovođenje programa, radi ostvarivanja trajnog privrednog rasta i održive spoljne pozicije zemlje. Istovremeno, pohvaljeno je dosadašnje sprovođenje makroekonomske, monetarne i fiskalne politike i istaknuta je "impresivna brzina kojom vlasti sprovode ključne strukturne reforme". Ocenjeno je da je srednjoročni okvir fiskalne politike u skladu sa postizanjem niske stope inflacije i fiskalne održivosti, s tim da se poboljša poreska administracija usklađivanjem rashoda putem efikasnijeg vršenja usluga i boljim usmeravanjem beneficija.

Pozdravljena je dalja liberalizacija deviznog sistema, koja omogućava SR Jugoslaviji prihvatanje obaveza po članu 8. Statuta Fonda, kao i namera Narodne banke Jugoslavije da na adekvatan način prati kretanja na deviznom tržištu i vodi odgovarajuću politiku kursa.