ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring

Održavanje konsultacija po članu IV Statuta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) statutarna je obaveza zemalja članica. Konsultacije se obavljaju jedanput godišnje. Za to vreme misija MMF-a se upoznaje s celokupnim privrednim kretanjima u odnosnoj zemlji, ekonomskom politikom i merama koje ona preduzima radi održavanja stabilnih odnosa u privredi, uravnoteženja platnog bilansa i dalje liberalizacije u spoljnotrgovinskoj razmeni. Nakon toga, misija MMF-a sačinjava izveštaj o privrednoj i finansijskoj situaciji zemlje članice. Izveštaj razmatra Odbor izvršnih direktora MMF-a i, na osnovu sveobuhvatne analize opšte privredne situacije i šire strategije ekonomske politike, donosi ocenu o privrednoj situaciji i adekvatnosti mera ekonomske politike članice.

Konsultacije po članu IV u 2006. godini i postprogram monitoring

Postprogramsko praćenje (postprogram monitoring) MMF sprovodi u dogovoru sa zemljom članicom nakon isteka redovnog finansijskog aranžmana. Tokom trajanja ovog programa obavljaju se česte konsultacije i prati dalje sprovođenje ekonomskog programa s ciljem pravovremenog ukazivanja na moguću pojavu platnobilansnih neravnoteža.

Po uspešno završenom trogodišnjem finansijskom aranžmanu s MMF-om u februaru 2006. godine, saradnja Republike Srbije sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom odvija se u okviru postprogramskog praćenja ekonomskog programa, dogovorenog za period do oktobra 2007. godine. S tim u vezi, misija MMF-a je u Beogradu boravila krajem juna 2006. godine i tom prilikom detaljno su razmatrana makroekonomska kretanja, kao i sprovođenje dogovorenih politika i mera. Obavljeni su takođe razgovori u okviru redovnih konsultacija po članu 4. Statuta MMF-a.

Odbor Izvršnih direktora MMF-a je, na osnovu izveštaja misije o obavljenim razgovorima, konsultacije po članu IV s našom zemljom zaključio 18. oktobra 2006. godine (Press Release No. 06/120). U izveštaju se konstatuje da je Republika Srbija poslednjih godina ostvarila značajan privredni rast i napredak na planu makroekonomske stabilizacije, restrukturiranja bankarskog sektora i privatizacije. Ipak, kreatori ekonomske politike se suočavaju sa izazovima koji se odnose na visok deficit tekućeg platnog bilansa, rast spoljnog duga zemlje i nedovoljan nivo fiksnih investicija.

U borbi protiv inflacije, uz pozitivnu ocenu dosadašnje monetarne politike i mera koje sprovodi Narodna banka Srbije, misija je podržala uvođenje targetiranja inflacije. Radi uspostavljanja stabilnih finansijskih uslova, misija je preporučila, između ostalog, dalje sprovođenje procesa privatizacije i stečajnih postupaka, jačanje kontrole banaka, kao i nastavak restriktivne fiskalne politike. Imajući u vidu planirani nastavak restrukturiranja privrede, politika zapošljavanja treba da bude usmerena na otvaranje novih radnih mesta.

Konsultacije po članu IV u 2007. godini

U periodu od 26. oktobra do 7. novembra 2007. godine, u Beogradu je boravila misija MMF-a i obavila konsultacije po članu IV Statuta Fonda. Cilj razgovora koje su predstavnici MMF-a vodili s predstavnicima Republike Srbije bio je da se upoznaju s makroekonomskom situacijom, sprovođenjem mera i ekonomskom politikom planiranom za narednu godinu.

Odbor izvršnih direktora Fonda je 28. januara 2008. godine (PIN No. 08/11) okončao konsultacije po članu IV Statuta Fonda s Republikom Srbijom. Tom prilikom pozitivno je ocenjen snažan privredni rast i umerena inflacija tokom 2007. godine. Takvi rezultati ostvareni su u velikoj meri zahvaljujući čvrstoj monetarnoj politici i napretku u oblasti strukturnih reformi i privatizacije tokom poslednjih sedam godina tranzicije.
Ipak, kao posledica snažnog rasta domaće tražnje zbog velikog povećanja zarada i kredita, ali i ekspanzivne fiskalne politike, došlo je do rasta deficita tekućeg platnog bilansa i privatnog spoljnog duga, kao i veće osetljivosti privrede na promene u okruženju. Zbog toga je Odbor izvršnih direktora preporučio vođenje čvršće fiskalne politike i veći napredak u oblasti strukturnih reformi.

Visok priliv kapitala iz inostranstva, iako doprinosi rastu deviznih rezervi, predstavlja izazov za vođenje makroekonomske politike jer utiče na rast domaće tražnje. Odbor izvršnih direktora smatra da su turbulencije na međunarodnim finansijskim tržištima podstakle nestabilnost na domaćim tržištima, na koju utiče i politička neizvesnost, i zbog toga podvlači značaj vođenja ekonomske politike koja će obezbediti makroekonomsku stabilnost.

Vođenje čvršće fiskalne politike vrlo je bitno radi smanjenja spoljnih neravnoteža i pritiska na strani tražnje, kao i povećanja verovatnoće da se deficit tekućeg platnog bilansa smanji. Fiskalna konsolidacija treba da bude usmerena na smanjenje rashoda, pre svega diskrecionih rashoda i subvencija, kontrolu zarada u javnom sektoru i penzija, uz davanje prioriteta kapitalnim rashodima.

Odbor izvršnih direktora je pozitivno ocenio vođenje monetarne politike, zahvaljujući čemu su uspešno obuzdavani inflatorni pritisci uprkos rastu cena hrane i naftnih derivata. Odbor podržava ekonomske vlasti u zadržavanju bazne inflacije u sredini projektovanog intervala od 3 do 6 odsto za 2008. godinu, uz formalno usvajanje režima targetiranja inflacije čim budu ispunjeni neophodni uslovi.

Pozitivno su ocenjeni napori da se ubrza privatizacija i stečaj društvenih preduzeća, kao i stvaranje mogućnosti za ulaganja privatnog kapitala u javna preduzeća. Reforme korporativnog sektora i druge mere koje imaju za cilj poboljšanje poslovne klime od ključnog su značaja da bi se povećao privredni rast i zaposlenost.

Odbor izvršnih direktora je podržao dalje jačanje regulative u cilju smanjenja rizika u finansijskom sektoru. Razvoj domaćeg tržišta kapitala takođe doprinosi privrednom rastu i finansijskoj stabilnosti u srednjeročnom periodu.