ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Peta i šesta tranša

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) okončao je 30. jula drugo razmatranje rezultata u sprovođenju ekonomskog programa i strukturnih mera u okviru Aranžmana za produženo finansiranje, odobrenog Srbiji i Crnoj Gori 13. maja 2002. godine u ukupnom iznosu od 650 miliona specijalnih prava vučenja (oko 911 miliona SAD dolara) (Press Release No. 03/133).
Pozitivna ocena Odbora o ostvarenim rezultatima i odlaganje ispunjenja kriterijuma izvršenja utvrđenih za kraj juna, koji se odnose na neto deviznu aktivu i povećanje cene električne energije, omogućili su Srbiji i Crnoj Gori da povuče sredstva pete i šeste tranše tog aranžmana u ukupnom iznosu od 100 miliona specijalnih prava vučenja (oko 140 miliona SAD dolara). Istovremeno, Srbiji i Crnoj Gori je odložena obaveza otplate korišćenih finansijskih sredstava u iznosu od 18,75 miliona specijalnih prava vučenja (oko 26 miliona SAD dolara), koja dospeva u periodu septembar-decembar ove godine.

Prvi zamenik generalnog direktora i predsedavajući na sastanku Odbora gđa Anne Krueger je tom prilikom izjavila da ekonomska situacija u Srbiji i Crnoj Gori nastavlja da se poboljšava, uz dalje smanjenje inflacije, jačanje spoljnotrgovinskog bilansa i umereno povećanje proizvodnje i izvoza. Nedavno sprovođenje strukturnih reformi, harmonizacija ekonomskih odnosa država članica zajednice, kao i restrukturiranje velikih državnih preduzeća u Srbiji doprineće većoj efikasnosti privređivanja.

Ocenjeno je da su ciljevi ekonomske politike koje su utvrdili vlasti Srbije i Crne Gore za drugu polovinu godine pozitivni i usmereni ka postizanju niske stope inflacije, održivom privrednom rastu, jačanju spoljne pozicije zemlje i povećanju ekonomske konkurentnosti. Da bi se ti ciljevi ostvarili, biće neophodno dalje sprovođenje zdrave makroekonomske politike i ubrzanje tempa strukturnih reformi.

Vođenje monetarne politike i politike deviznog kursa, koje imaju za cilj jačanje spoljne pozicije zemlje, uz istovremeno dalje smanjenje stope inflacije, ocenjeno je kao odgovarajuće, posebno imajući u vidu ostvarenu fleksibilnost politike kursa dinara.

Na sastanku je pozdravljeno nedavno donošenje zakona kojim se štiti nezavisnost i kredibilitet Narodne banke Srbije i unapređuje sistem odgovornosti i interne kontrole. Takođe je pozdravljena rešenost novoizabranog guvernera da nastavi dosledno sprovođenje zdrave monetarne politike.

Istaknuto je da će nastojanje vlasti da ubrza strukturne reforme imati ključnu ulogu u privlačenju stranih direktnih investicija, kao i da će dalja finansijska podrška donatora i kreditora i efikasna upotreba tih sredstava ublažiti socijalna opterećenja reformi koje su u toku.

Vlastima Srbije i Crne Gore preporučeno je da nastave pregovore u cilju postizanja sporazuma sa poveriocima Londonskog kluba i drugim kreditorima o otpisu i reprogramiranju duga pod istim ili sličnim uslovima postignutim sa poveriocima Pariskog kluba.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća i četvrta tranša
Peta i šesta tranša
Sedma i osma tranša
Deveta tranša
Deseta i jedanaesta tranša
Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje
Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring