ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Bankarski sistem

Menjački poslovi

Menjački poslovi su poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu.

Menjačko poslovanje regulišu sledeći propisi:

  • Zakon o deviznom poslovanju
  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
  • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Prelazak nadležnosti licenciranja i kontrole menjačkih poslova s Narodne banke Srbije na Devizni inspektorat

26.12.2011. 

Od 1. januara 2012. godine izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrola obavljanja menjačkih poslova, saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, u nadležnosti je Deviznog inspektorata, organa uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Privredni subjekti koji su zainteresovani za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova zahtev podnose Deviznom inspektoratu, uz koji prilažu dokumentaciju propisanu Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova.
 
Obuku za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova organizovaće Devizni inspektorat. Prijave za pohađanje obuke podnose se u pisanoj formi poštom na adresu Devizni inspektorat, Beograd, Kneza Miloša br. 20 ili na faks br. 011/2061613 ili elektronski na adresu: devizni.inspektorat@devizni.gov.rs. Sva neophodna obaveštenja u vezi s tim mogu se dobiti na telefon 011/2061608.

Postupak i bliže uslove za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, kao i jedinstveni program obuke, propisuje ministar nadležan za poslove finansija, a bliže uslove i način vršenja kontrole menjačkih poslova Vlada RS.
 
Pravna lica i preduzetnici kojima je ovlašćenje, odnosno rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova izdato do 31. decembra 2011. godine, nastavljaju da rade na osnovu tog ovlašćenja, odnosno rešenja.

Postupke izdavanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i poslove kontrole menjačkih poslova koje je započela Narodna banka Srbije, a koji ne budu okončani do 31. decembra 2011. godine, okončaće Devizni inspektorat u skladu sa izmena i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i pod uslovima iz pomenute odluke.

Sektor za kontrolu poslovanja banaka

Saznajte više...
Centar za menjačke poslove NOVO
Procedura u slučaju privremenog prestanka rada na jednom ili više blagajničkih, odnosno menjačkih mesta
Otkupljena i prodata efektiva
Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka